Борси и борсови операции

хеджингови стратегии- хеджирането е акт на заемане на равни, но противоположни позиции на реалния и на срочния пазар за защита с/у загуби от евентуални фуктоации (изменения) на цените. Основната цел на хеджирането е да осигури гаранция на купувачи и продавачи на суровини с/у промени в цените на стоките, валутите и ценните книжа. Хеджирането е едновременно застрахователна и финансова операция. То бива два вида в зависимост от позициите на хеджора на фючърсната борса:
  1. първата позиция- позиция на купувачи на реалния пазар, които се застраховат с/у падането на цените на закупени от тях стоки, но още не доставени. Застраховането с/у тази евентуална загуба се осъществява с обратна операция- продажба на фючърсни контракти и това хеджиране се нар. късо хеджиране.

  2. втора позиция- типична за форуърдни сделки с очакване за повишение на цените. С/у този вид ценови риск се застраховат производители и търговци продавачи т.е. всички, които са от страната на предлагането.Застраховането се извършва чрез обратна операция, а именно купуване на фючърсни контракти, което се нар. дълго хеджиране.

Опционни борсови сделки- двустранно съглашение, при което едната страна придобива правото да избере една алтернатива изразяваща се в това да купи или да продаде опр. актив по опр.базисна цена до опр. бъдеща дата, а другата страна се задължава при предявяване право на опция да продаде или да купи базисния актив по базисната цена фиксирана в договора и до опр. срок.

Цели, които преследват опционните сделки:

  1. реално придобиване на актива при защита на цената;

  2. цели се реализиране на спекулативна Пч.

Видове опции:

в зависимост от правата, които купуват- кол опции и пут опции.

Купувача на кол опция си купува правото да купи опр. актив по опр. базикна цена до опр. срок. Затова той трябва видаги да плати опционна цена или премия.

Продавача на кол опция е задължен при предявяване на правото на купувача да продаде актива при базисната цена фиксирана в договора.

Пут опцията дава право на купувача да продаде опр. актив по опр. базисна цена до опр. срок. Затова той е задължен винаги да плати опционна цена.

Продавача на пут опция е задължен при предявяване на правота от купувача на опцията да купи актива по базисната цена.

в зависимост от момента на предявяване правото на опция- те са европейски и американски.

За европ. опцион е характерно, че купувача на опцията може да упражни правото си на опция точно в крайният срок на падежа на опцията.

Американ. опцион дава възможност на купувача на опцията да опр. сам кога ще се възползва от правото си на опция във всеки един момент до падежа на опцията.

в зависимостс от правата, които представя опциона- двоен и кратен опцион.

Двоен опцион- купувачи си купува както правото да купува така и правото да продава опр. актив на опр. базисна цена до опр. срок. Обаче за това той заплаща двойно по-голям размер на опционната цена.

Кратен опцион- купувача придобива право да купи или продаде кратно увел. се количество на базисния актив.

Всяка борса налага ограничения на кол-та, които мах. може да закупи един купувач.

Опционна цена- това е цуната на правота на избор. Тя се състои от два елемента- вътрешна стойност и времева стойност.

Вътрешната ст-ст се проявява при появата на икон. изгода за купувача на опцията. А това е при кол опцията, когато спот цената > базисната цена.


Други реферати:
Мениджмънт
Лекции по Управление
Лидерство.Същност и теории
Индустриален мениджмънт
Лекции по управление на продажбите


Изтегли рефератаЛекции по управление на продажбите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия