Брутен вътрешен продукт. Видове БВП. Измерване на БВП

БВП - основен индикатор на равнището на производството


БВП


  1. БВП е мярка за пазарната стройност на общият поток от крайни стоки и услуги, произведени от икономиката за период (1 година)

  2. БВП е сумата от пазарните стойности на всички произведени през годината на територията на една страна крайни стоки и услуги, които отиват за потребление както вътре в страната, така и извън нея.


Крайни стоки и услуги са тези, които се използват от крайните потребители – домакинствата, частните инвеститори, правителството и чуждестранните граждани.

При определяне обема на крайните стоки и услуги се изключват всички междинни стоки и услуги, т.е. тези, които се използват за производството на крайни стоки и услуги.

  1. БВП изразява чистата вътрешна макроикономическа активност. В него не се включват онези стоки и услуги, които са внесени от чужди страни.



БНП


БНП представлява сборът от пазарните стойности на крайните стоки и услуги, произведени от една страна вътре в нея или в чужбина с помощта на принадлежащите на тази страна производствени фактори за определен период от време.

Разликата между БВП и БНП се обяснява с това, че БНП се измерва по признака „собственост”, а БВП се измерва по признака „национална територия”


Заключение.


Може да се направи извода, че БВП измерва икономическата активност вътре в страната, а БНП измерва икономическата активност на всички фирми на дадена страна.

Към БВП се прибавят крайните икономически резултати от дейноста на български фирми в чужбина, но те не се включват в БВП. Резултатът от дейноста на чуждите фирми в България са елемент на БВП, но той не се включва в БНП. Разликата между БНП и БВП е нетният(чист) външен доход.


Нетен външен доход – представлява разликата между доходите на наши фирми извън страната и доходите на чужди фирми вътре в страната.

От тук слвдва, че:

  1. БВП > БНП

  2. БВП < БНП

  3. БВП = БНП






Други реферати:
Информатика
Информатика и информационни технологии
Информатика І част
Информатика ІІ част
Информатика ІІ част-База данни Access


Изтегли реферата



Информатика ІІ част-База данни Access - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия