Българска народностФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ


Вид на урока: Упражнение

Цел на урока :- Систематизиране и затвърждаване на знанията по тази основополагаща категория в историята и в частност в българското общество;

 • Развиване в по-голяма степен и усъвършенстване на уменията за работа с таблици и схеми;

 • Усъвършенстване на умения за анализ, изводи и заключения.

 • Възпитаване в родолюбие и патриотизъм.

Очаквани резултати:

 • Установяват и обясняват връзката между политически, духовни, социални и културни промени в бълг. общество V –Х век;

- Разграничава идеи и действия на личности, свързани с разглеждания

исторически процес – Аспарух, Крум, Омуртаг, Борис І, Симеон.;

- Установяват самобитност, приемственост и взаимни влияния между

културите и цивилизацията на траки, славяни и прабългари;

 • Подбират и използват основни понятия при описание, сравнение и анализ на процеса на формиране на българската народност;

 • Правят оценка за значението на процеса за съхранението и развитието на българската нация в днешни дни и историческата стойност на устойчивостта на българската народност.

Ценностни ориентири: Развиване на родолюбиво съзнание, национално самочувствие на общност, най-стара в Европа, отговорност и прозорливост, уважение към личностите, допринесли за формирането на българската народност.

Работи се върху уменията: Описание на исторически събития и личности, със следване на определена последователност, анализ и обсъждане , работа с историческа карта, попълване на схема и таблица.

На всички ученици раздавам предварително отпечатан лист, от едната страна таблица за българската народност, а от обратната задача за самостоятелна работа за проверка и оценка на знанията на учениците.

На дъската е начертана схема, на която да се попълнят етническите елементи, образували българската народност.

Ход на урока:

- Въведение за значимостта на разглеждания проблем.

 • Припомняне на съдържанието на историческата категория народност./ попълват в таблицата/

 • Изясняване на факторите, оказващи влияние върху формирането й.

 • Преглед на фазите при образуването й./попълват в таблицата, работа с историческа карта края на ІХ началото на Х век/

 • Изясняване на етническите елементи, участвали във формирането на българската народност и приносът на всеки един от тях, следите останали и до днес в нашата нация./попълват таблицата и схемата на дъската/.

 • Проверка и оценка на знанията /Попълват таблицата на гърба на работния лист/

 • Заключение – за самобитността и значимостта на българската нация, наследник и продължител на историческата значимост на българската народност.


Други реферати:
Престъпления против републиката-предателство и шпионство
Преобразуване на дружество в ликвидация и несъстоятелност
Правни сделки-понятие, класификация.Съдържание и форма на правните сделки. Сключване на правни сделки
Презумпциите и фикциите в правото-усложнение в правния свят
Правно-социологически проблеми на девиантното поведение


Изтегли рефератаПравно-социологически проблеми на девиантното поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия