Ценообразуване и доходи от производствените фактори

Ценообразуване и доходи от производствените фактори.


Производствените фактори при пазарната икономика са стоки като всички останали и са обект на пакупко-продажба. Тя се осаществява на специфични пазари в зависимост от съответния фактор.

Търсенето на производствените фактори се различава от тър-сенето на крайните потребителски стоки и услуги по това, че има производствен характер. Следователно търсенето на който и да е фактор зависи от търсенето на стоките и услугите, за чието производство този фактор служи.

Факторното предлагане има няколко особености. Първата особеност това е оскадността, която при производствените фак-тори предопределя оскъдността и при останалите стоки и услуги. Главната особеност е относителна фиксираност в достатъчно кратък период от време.

Факторите, които детерминират предлагането са оскъдност, институционални фактори, времето и изобретателската дейност.

Пазарното равновесие се установява, когато при дадена цена търсеното количество е равно на предлаганото.

Земята е първичен фактор на производството. Търсенето на земя има производствен характер и се определя от търсенето на онези стоки и услуги, за чието производство земята е фактор. Земята е всеобщо условие за всяко производство. И тук, когато търсеното количество земя е равно на предлагането, имаме па-зарно равновесие и съотведстващата му равновесна цена.

Равновесната цена при пазара на наемане на земя се нарича рента. Рентата върху земята е доход за


Други реферати:
Понятие за престъплението-същност, определение, престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка
Полицейско право-държавен изпит
Военният фактор в политиката за международна и национална сигурност при водене на военни преговори
Главна дирекция Жандармерия
Държавни граници. Основни понятия и закономерности


Изтегли рефератаДържавни граници. Основни понятия и закономерности - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия