Ценова политика на търговците на дребно

Ценова политика на търговците на дребно


Цените са една от ключовите променливи чрез, които всеки един пазарен участник цели да завоюва пазарен участък. За пазарните участници цената е от голямо значение, защото тя е фокуса в който се събират както икономическите интереси на търговеца така и интересите на неговите клиенти( потенциални потребители) .Чрез цената се влияе върху дохода и печалбата на търговеца.

Чрез нея обаче се влияе върху потребителите в следните насоки:

  • Цените насочват потребителското търсене към определени търговски обекти и /или определни стокови категории и стокови позиции

  • Продажбените цени на стоките влияят върху общия имидж на търговеца на дребно. Например : по-високите цени могат да съдействат за увеличаване на възприемото качество на стоките и услуги, а по-ниските цени формират усещане за икономии. Цените на които се предлагат стоките от асортимента са един от водещите фактори за формирането на конкурентно предимство.

1.В търговията на дребно цените се формират на 2 етапа:

  • Първи етап се определят се разчетни цени –отчитат се основните ценообразуващи фактори (изкуствени). Търговската фирма е определила приоритетните фактори и от тях за изведени някакви цени. Има 3 основни фактора: разходи, конкуренция и търсенето на потребителите – формират т.нар. магически триъгълни (3-те „с”-та). Те нямат еднаква тежест- заради това имаме различни ценови политики. Освен тях се отчитат и други специфични: равнищата на цените в каналите на реализация , стоковите характеристики , значимостта на отделните стокови позиции в асортимента на търговката фирма

  • Втория етап- определят се крайно продажбени цени съобразени със стратегическите приоритети както и конкретните продажбени условия – адаптация на предварително формираните цени . отчитат се конкретните конкурентни условия, промени в търсенето, асортимента и т.н.

Могат да се използват различни ценови стратегии- те дават рамката насоката, начина на постигане на поставените цели . Всички ценови стратегии можем да обединим в 3 групи – стратегии на ниски цени, стратегии на високи цени и стратегии на високи - ниски цени.

Стратегиите не ниски цени са удачни за прилагане от търговци на дребно продаващи масови стоки с ценово чувствителни потребители. Широка разпространена е стратегията на винаги ниски цени – удобна е за прилагане от гледна точка на това, че се избягват – ценови войни, могат да се планират стоковите запаси(продажбите са предвидими, няма големи промени ), намаляват се рискове от грешки в ценообразуването които могат да се допуснат при промоции и други. Най-важното е че се избягват преките ценови сблъсъци. Тази стратегия създава лоялни потребители

Стратегията на високи цени – при имиджови цени и когато търсим въздействие върху възприеманото качество. Рядко се прилага стратегия на винаги високи цени в чист вид. По разпространени са стратегиите високи – ниски цени. Предимствата са: осигуряване на целева печалба за определен период от време, привличане н потребители търсещи имидж и потребители


Други реферати:
Инвентаризация
BMP формат
Мрежов дизайн
Мрежови слоеве
Моделиране на графи


Изтегли рефератаМоделиране на графи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия