Черно море и черноморско крайбрежие

Черно море и черноморско крайбрежие


Географско положение, площ и дълбочина

Черно море е вътрешноконтинентално море, разположено между Югоизточна Европа и Азия. Връзката със Световния океан се осъществява чрез протоците Босфор и Дарданели, които го свързват с Мраморно и Егейско море.

Черно море е около 4 пъти по-голямо от България. Неговата площ е 420000кв.км, най-голямата му дълбочина е 2244 км, а средната му дълбочина е близо 1300м.

Български черноморски шелф, континентален склон и котловинно дъно

В релефа на Черноморската котловина ясно са изразени шелфа, континенталния склон и котловинното дъно.

Българският черноморски шелф представлява различно широка, слабо наклонена на изток подводна платформа, която започва от съвременна брегова линия и завършва на дълбочина 85 – 110 м, където наклонът на шелфа се променя и започва континенталният склон. Ширината на шелфа е най-голяма на север (източно от с. Крепец – 84 км) и най-малка на юг (източно от нос Емине – 36 км и срещу устието на р. Велека – 40 км). Шелфът има площ 10500 кв.км. неговият релеф е тясно свързан с разпространението на серията от подводни морски тераси и е разнообразен от големи и малки подводни валове и междувалови понижения.

Различията в геоложката структура на шелфа дават основание да приемем, че той представлява хетерогенна морфоструктура, която е засегната от неотектонски и съвременни движения и е преоформена от абразията и акумулацията, които са създали серия от подводни морски тераси, валове и др.

Българският шелф се поделя на три големи морфоложки ивици, именно: Вътрешна (Прибрежна депресия), Централна и Външна. (Фигура 15)

Континенталният склон обхваща 8 % от площта на Черноморската котловина. Има дълбочина между 160 и 1000 м, а на места 1500 м, голям наклон и силно разчленен релеф. Заема най-голяма площ в северозападната и югоизточната част на Черноморската котловина.

Континенталното подножие е развито на дълбочина между 1000 и 2000 м. То е система от подводни делти и долини, наносни конуси и разседи. Обхваща 30 % от Черноморската котловина.

Котловинното дъно е под 2000 м дълбочина. Обхваща 36 % от площта на Черноморската котловина и е със сравнително равнинен релеф.

Климат на черноморското крайбрежие

Българското черноморско крайбрежие представлява тясна ивица от територията на България, разположена непосредствено на запад от Черно море.

Областта с черноморски климат обхваща една ивица, широка от 20 до 40 км. Климатичното влияние на морето във вътрешността на страната се определя въз основа на проникването на бризовите ветрове, по голямото съдържание на соли и йодни пари във въздуха, увеличената ултравиолетова радиация и др. Овлажняването на въздуха и относителното понижение на летните и повишение на зимните температури също е следствие от черноморското влияние.

Бризата е местната циркулация на въздуха, която се развива на границата между две повърхнини с различни термични свойства. Най-благоприятни условия за развитието на такава циркулация съществуват край бреговете на големите водни басейни, където бризовите ветрове възникват в резултат на нееднаквото нагряване на сушата и водата. Скоростта на морската бриза се увеличава с повишаването


Други реферати:
Необратими и обратими химични процеси
Всичко за екстази
Жизненонеобходимите газове
Наркотици-вредата, която оказват на човешкия организъм
Целулоза-доклад


Изтегли рефератаЦелулоза-доклад - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия