Числени типове данни в C++

ЧИСЛОВИ ТИПОВЕ ДАННИ


Всяка величина и израз имат точно определен тип. Той зависи от множеството от допустими стойности, наричани константи на типа, и от множеството от операции приложими над множеството от допустими стойности.

ЦЕЛОЧИСЛЕН ТИП ДАННИ


 1. Целочислени константи.

  1. Целите числа в С++ се използват и записват по начин, общоприет и в математиката. Записването на знака”+” пред числото не е задължително и обикновено се изпуска.

Примери:+5; 1023; -314; 0

Знаците “,” и “.” не се допускат при записване на цели числа.

Целите положителни числа могат да се записват и в осмична или в шестнайсетична бройна система, като съответно пред числото се запише 0 или 0х за да се различават от десетичните числа.

Примери:0130; 0х58; 0253; 0хАВ

Целочислените константи могат да се записват директно, като числа, но могат да се именуват и в последствие да участват в различни изрази с тези си имена. Декларирането на константи става в раздела на константите. Той има следният общ вид.

Const <име на тип> <име на константа>=< израз>

 1. Разновидности на целочисления тип

  1. Int [-2147483648,2147483647] – т.е. това е целочислен тип, който включва всички цели числа в посоченият интервал.

  2. Short int [-32768, 32768]

  3. Long int [[-2147483648,2147483647]

Запазената дума int при тези типове се подразбира и може да бъде пропусната.


 1. Целочислени променливи.

  1. Променлива величина, множеството от допустими стойности на която съвпада с множеството от стойности на типа int, се нарича цяла променлива или целочислена променлива.

  2. Дефинират се по следният начин: <Име на тип ><променлива>[=израз], име на тип е тип данни, Като типа на една променлива зависи от множеството от допустими стойности и множеството от допустими операции над тях. Израза е правило за получаване на стойност – цяла, реална знакова или от друг тип съвместим с типа данни.

Пример: int a;

Long b=5;

При тази дефиниция стойността на променливата а не е определена, но за нея е отделено място в ОП, а променливата b е с първоначална стойност 5.

Когато се декларират няколко променливи от един и същ тип, то те могат да се запишат в един списък разделени със запетая, като преди тях се запише типа им.

Пример: short int a,b,c;

 1. Оператори и вградени функции.

  1. Аритметични оператори:

   • Унарни оператори – Записват се пред или след единственият си аргумент. + и – променят знака на аргумента си.Други реферати:
Същност и развитие на Обектно-ориентираното програмиране
Операционни функции C++ Chapter 8
Оператори за цикъл в javascript
Работа със символни низове
Функции в javascript


Изтегли рефератаФункции в javascript - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия