Цилиндрични пресови съединения

Цилиндрични пресови съединения

Под пресово съединение се разбира съединение на две машинни части чрез притискане м/у допирните им повърхнини, като се създават сили на триене и неподвижност на свързаните части когато върху тях действа външно натоварване. Тук неса необходими осигурителни средства като клинове, шпонки и винтове. Основна величина е предписаната стегнатост δ равна на разликите в диаметрите на обхванатата и обхващащата част. В процеса на пресоването обхванатата част се деформира еластично и диаметърът се намалява 2; обхващащата увеличава диаметъра си с 2: δ= 2 + = . Еластичните деформации пораждат нормалното налягане ρ, от големината на което зависи товароносимостта на съединението. Има два вида пресоване: надлъжно и напречно. При надлъжното пресоване частите се набиват една към друга чрез механична сила. При напречното пресоване се загрява обхващащия елемент, за да се увеличи отворът му или се изстудява обхванатият за да се намали диаметърът му. При надлъжно пресоване в резултат на заглаждането на грапавините действителната стегнатост след пресоването е по-малка от предварително изчислената. Тази стегнатост се нарича технологична стенатост – Това заглаждане при пресоване зависи от т.нар. степен на запъване на грапавините К: - за повърнини с голяма степен на запълването и К=0,3 при малка степен на запълване, а Кпри профил на грапавините вдлъбната крива. При напречните пресови съединения тези заглаждания са сведени до минимум, дори има зацепване на грапавините. В зависимост от своето функционално предназначение пресовото съединение трябва да има опр. стегнатост. При изчисляване на дебелостенни тръби подложени на вътрешно или външно налягане, се опр. зависимостта м/у вътрешното налягане и предизвиканата от него деформация, изразяваща се в увеличаване респективно намаляване на диаметъра на тръбата. ), където е повърностно налягане; и модули на линейна деформация на обхванатия и обхващащия детайл. 1.Пресово съединение е натоварено с осова сила . Големината на силата на триене, създадена м/у допирните повърхнини, зависи от налягането, коефицента на триене и размерите на обхванатата част: , необходимото повърхностно налягане е: . 2. Пресовото съединение е натоварено с въртящ момент.Триещият момент се опр. като произведение от силата на триене и радиуса на обхванатата част: , за повърностното налягане се получава: . 3.При едновременно натоварване с въртящ момент Т и осова сила , изчисленията се провеждат, като се излезе от равнодействащатата сила получена от периферната и осовата сила:, откъдето за повърностното налягане се получава: .

Напрежения и деформации в пресовите съединения

А) Напрежения в обхващащата част

Якостното условие за оразмеряване на обхващащата част съгласно обобщената теория на Моор гласи: , където – за крехки материали; за пластични м-ли. е якостта на опън; - якостта на натиск; – граница на провлачване; – граница на смачкването.

Б) Напрежения в обхванатата част

Съгласно обобщената теория на Моор: а) за крехки м-ли: ; б) за пластични м-ли ;

В) Определяне на деформациите на обхващащата и обхванатата част


Други реферати:
Психолого-педагогически анализ на детска творба
Развитие на устройството на образователната система в България
Подходи за класификация на методите на обучение
Сравнителен анализ на книгите за учителя по направление БЕЛ за 4-5г. деца на Изкуства, Просвета и Слово
Семейство и възпитание


Изтегли рефератаСемейство и възпитание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия