Computer humour

АКТИВНИ СМЕТКИ СА ТЕЗИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОТЧИТАТ СРЕДСТВАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО:
- МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ
- ВЗЕМАНИЯ
- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
- РАЗХОДИ
- ЗАГУБИ

ПАСИВНИ СМЕТКИ СА ТЕЗИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СРЕДСТВА:
- КАПИТАЛИ
- ПЕЧАЛБА
- ЗАДЪЛЖЕНИЯ
- ПРИХОДИ

СЪЩНОСТ, ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ

I. Основни понятия

1. Стопанска дейност - дейността на хората в обществото свързана с производството,
разпределението, размяната и потреблението на материалните блага
2. Предприятия /фирми/ - икономически обособени, юридиченски и физически лица,
които осъществяват разрешени от законите дейности
3. Средства за производство - съвкупност от предмети и средства на труда
а/ предмети на труда - нещата, към които е насочен човешкият труд
б/ средства на труда - нещата, с помощта на които човек въздейства върху предметите
на труда и ги видоизменя
4. Кибернетика - наука за управление на сложни, динамични системи
5. Система - съвкупност от елементи, които се намират във взаимна връзка.
6. Информация - сведение или съобщение за някакво събитие, явление или процес
7. Система на стопанско управление - състои се от два елемента: управляващ субект
/орган на управление/ и управляван обект. Между двата елемента се осъществява права и обратна
връзка:
а/ права връзка - от управляващия субект към управлявания обект. Състои се от директивна
командна информация
б/ обратна връзка - от управлявания обект към управляващия субект. Състои се от отчетна
информация.
8. Отчетна икономическа информация - обективно-фактическа информация, която отразява


Други реферати:
Епохата на металите
Измервания.
Източници на светлина. Лазер
Инфрачервени лъчи
Йонноселективни електроди и тяхното приложение


Изтегли рефератаЙонноселективни електроди и тяхното приложение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия