Данте Алигиери - Ад

Данте Алигиери – “Ад”
Незабравима слава през вековете Данте Алигиери получава с поемата си “Божествена комедия”. Тя е разделена на три части: първата носи заглавие “Ад”, втората- “Чистилище”, третата- “Рай”. В поетична форма Данте разказва за едно свое въображаемо пътуване в задгробното царство. Той е “придружаван” от Вергилий- древен поет от Античността.

Данте въвежда темата за света на отвъдното. Това е не­познатата, тайна страна на душата, в ко­ято се стреми да проникне не само рели­гиозно мислещият човек на Средновековието, но и езичникът от Античността. Мисълта за непознатите сили на пророческата съдба, които идват като наказание или възмездие, винаги е вълнувала човека. Той иска да узнае бъдещето, да про­зре отвъд границата на разумно допусти­мото страшната или неземно красива картина на своя живот. Данте Алигиери доказва, че грозното и прекрасното - ка­то естетически нагласи и очаквания за бъ­дещето - зависят само от настоящето и от нравственото съдържание на човешките дела. Затова и истината за човека е в самия човек. И доброто, и злото са в него. От човека зависи дали в душата му ще има Рай или Ад.

За първия творец на Италианския ренесанс човекът трябва да изяви силно и ка­тегорично себе си и в доброто, и в злото. Всички, които са дребни и нищожни като лична позиция, не заслужават нито Рая, ни­то Ада. Те са лишени от силата на човешката природа. Не могат да изявят себе си нито в греха, нито в светостта. Зато­ва и Данте им отрежда преддверието на Ада. Те по-скоро се причисляват към гре­ховно безличните, отколкото към незабе­лязаните светци. За тях няма „бъдеще” до­ри и в отвъдния свят. Сякаш подобен род човешки прояви са напълно излишни, не ос­тавят диря в личния Живот на индивида и във времето, в което живеят:

Прогони ги Бог от небесата ясни,

но и самия пъкъл ги не ще,

защото не са били и в злото страстни.


В първия кръг на Дантевия „Ад” се нами­рат душите на езичниците - велики поети и философи от древността. Тук са Омир, Хораций, , Сократ, Аристо­тел, Платон,,Демокрит и редица забележителни исторически личности, една от които е Юлий Цезар. Техният единствен грях е, че не са позна­вали християнството. Данте, макар и ре­несансово


Други реферати:
Сравнителна характеристика между Рила и Пирин
Атлантическата геополитическа традиция и перспектива
Геоикономика
За Балканите и балканизацията
Национална идентичност


Изтегли рефератаНационална идентичност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия