Данъчен контрол

Данъчно-осигурителен контрол
Данъчно-осигурителния процес и в частност данъчно-осигурителния контрол са в основата на акумулиране на финансови средства за местните и държавния бюджет, необходими за осъществяване на социалната, икономическата и данъчната политика.

В последните години се засили тенденцията към укриване и неплащане на данъчните задължения и осигуровки към държавата. Търсят се неправомерни методи за заобикаляне на действащите правно-нормативни актове, където са регламентирани отношенията на физическите и юридическите лица с държавния бюджет.

Неизпълнението на предвидените постъпления от данъци трудно може да се компенсира с финанси от други източници.

Сега действащата данъчно-осигурителна политика дава възможност за прилагане редица трикове при ползването на данъчни облекчения.

За избягване на плащане на задълженията към бюджета спомагат и многото пропуски и неястноти в действащото ни данъчно-осигурително законодателство.

В съответствие с изискванията на Европейския съюз и Международния валутен фонд е предприето изграждането на Национална Агенция по приходите. Основната цел на тази Агенция е изграждането на мегакалкулатор, свързан с функционирането на устойчива система за събиране на публични задължения.

Развитието на данъчно-осигурителния контрол е съпътствано с редица трудности и проблеми от организационен и субективен характер.

  1. Недостатъчен синхрон и организираност в дейността на отделните звена в администрацията по приходите. Липсва единство на въздействието срещу нарушенията в данъчно-осигурителния процес.

  2. Липсата на стабилна правно-нормативна уредба, многото и в някои случаи противоречащи си актове и разпоредби засилват чувството на увереност у нарушителите. Основен недостатък в това отношение е съществуващата в нашето законодателство неопределеност. Непълнотите в данъчното и осигурителното законодателство при определяне размера на разходите, с които следва да се намалят приходите, дава възможност за тълкуване на нормативните актове според интересите на фирмите.

    • Посочване на недействително извършени разходи

    • Начислените разходи не отговарят на правните изисквания за присъщо необходими

    • Необосновано по-голяма маса на разходите от действително извършените

Неблагоприятни за развитието на контрола са измененията, които се извършват в данъчно-осигурителния процес по всяко време на годината. Това затруднява проверяващите и обърква данъкоплатците.

  1. Субективизмът поражда възможност за еднолично решаване на отделни казуси.

Субективизмът в данъчно-осигурителния контрол е свързано и с друго негативно влияние т.нар. „данъчен рекет”. Това е натиск от проверяващите върху данъчно задължените лица, при който срещу заплащане или други облаги те поемат ангажимента да прикрият едни или други данъчни нарушения.

В този смисъл определен дял от данъчните и осигурителните нарушения и престъпления се генерират от приходната администрация. Следователно усилията за намаляването на това негативно явление следва да се насочат към отделни структури на органите по приходите.


Други реферати:
Самооценка
Училище без агресия–желано училище от учениците
Превенция на дрогата
Видове наркотици
Виктор Франкъл


Изтегли рефератаВиктор Франкъл - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия