Данъци и данъчна администрация

Данъци и данъчна администрацияВъпрос 1 – Обща характеристика на данъчната администрация


Държавната администрация е най-древна институция. Тя възниква с появата и развитието на държавата. Необходимостта от нейното съществуване е свързана с фискалната дейност на д-вата т.е. претворяването и прилагането на практика на действащото дан. Законодателство, с цел събиране на необходимите пар. с-ва за издръжка за управлението на д-вата и непроизводствената сфера. Дан. админ. извършва дан. облагане на иконом. агенти, т.е. разпределението, ликвидацията и събирането на данъците. Отношението на хората към съвременната дан. с-ма зависи:

- от прилаганите дан. форми и тяхното съобразяване със степента на иконом. развитие и фин. възможности на данъкоплатците

- с качеството на действащото законодателство

- със структурата и организацията на дан. админ.

С преминаването от централизирана към пазарна иконом. се изграждат нови обществени отношения. Отношения, които изискват създаването на динамична и ефективна приходна админ. Това се постига в Б-я ч/з въвеждането в дан. практика на Националната агенция по приходите (НАП).


Въпрос 2 – Обща характеристика на НАП


Причините за въвеждане на НАП са следните:

- изискванията за присъединяването към ЕС и унифицирането на бълг. дан. законодателство със законодат. на страните от ЕС

- преминаването към пазарен модел на развитие, което изисква да се централизират, както събирането на данъците така и вноските за здр. и соц. осигуряване.

Въвеждането на НАП и преструктурирането на дан. админ. преминават през няколко етапа:

1. свързан е с централиз. на републиканските данъци в териториалните дан. дирекции. По този начин дан. админ. максимално се доближи по структура до НОИ и създаде възможност за по-лесното обособяване на териториалните звена на НАП.

2. Обособяването на ф-цията – събиране в НОИ. Този процес приключи до края на 2005 г.


Други реферати:
Корупцията в България
Доклад по приложна практика
Статистическо изследване
Пчелен мед
Арома АД


Изтегли рефератаАрома АД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия