Данъци и данъчна политика

Данъци и данъчна политика

Теория наа данъците

 1. Източници на фин.средства;

 2. Методи за акумулиране на фин.средства в публични фондове

 3. Произход, същност, функции, категории и елементи на данъка


Всяка държава прави много разходи. Източници на публични фин.средства са:

 • вътрешни

 • външни

Вътрешните източници се свеждат до Брутния вътрешен продукт и Националното богатство на страната. Външните са източници от чужбина – от чужди национални стопанства. Вътрешните източници играят главна роля. Нац.брутен вътр.продукт отразява съвкупната стойност на всички произведени в нац. стопанство стоки и услуги в продължение на 1 год. БНП се използва за възстановяване на напълно амортизираните елементи на ДМА, за потребление, за инвестиции, за размяна на стоки с чужбина /износ/, уреждането на задължения към чужбина. Когато БНП се намали с изхабените/амортизираните/ ДМА = Нетен вътрешен продукт;

Национален доход = Нетен вътрешен продукт – чисти косвени данъци;

Косвените данъци се внасят в бюджета след като бъдат реализирани обложените стоки и услуги. Останалата част на БВП приема форма на доходите на ФЛ и ЮЛ. БВП се явява източник на фин. средства чрез използването и прилагането на косвените данъци /фискални монополи, мита, акцизи, данък върху оборота, ДДС/ Те се включват в цените на стоките и услугите – в стойността на БВП и се получават директно от държавата. При реализация на обложените стоки и услуги, източник за плащането на косвените данъци остават доходите на Ф и ЮЛ консуматорите на стоки и услуги чрез преки данъци /имуществени данъци, подоходни данъци/ Изземва се част от реализираните доходи на Ф и ЮЛ, които доходи по своята същност представляват разпределен и преразпределен БВП. Извод: Финансовите средства и тези на държавата се намират в пряка зависимост от величината на БВП. Жизненият стандарта на населението се измерва с БВП на глава на населението. Другият вътрешен източник на фин.средства е Националното богатство – всички създадени и натрупани материални блага, а така също и въвлечените в икономическия оборот природни ресурси, които принадлежат към дадената страна към определен момент. Нац. богатство е функция на производството на БВП, защото неговата осн. част представлява неупотребен , натрупан БВП, създаден през миналите години и към този неупотребен БВП се прибавят природногеографски и човешки фактор. Конкретни форми за използване на Нац. богатство като източник на фин. средства са разнообразни:

 1. събиране на благородни метали, скъпоценности;

 2. продажба на държавно имущество на чужди държави;

 3. използване на златноваултния резерв на страната;

 4. реквизиция на селскостоп. произведения и животни;

 5. изземване в бюджета на амортизационни отчисления за покриване на Държ. Дефицит;

 6. концесии за експлоатация на природни ресурси;

Външни източници – БВП и НБ на чужди страни – по време на война – изземване на материални блага на трети страни, в мирно време – износ и влагане на капитали /печалби, лихви, дивиденти/, чрез заеми и помощи от чужбина. Характерно за външните източници е, че те са нерегулярни, несигурни, те са


Други реферати:
Проява на земетресенията в България
Развитие на Земята през Неозойската ера
Стара Загора-Раднево
Строеж и развитие на Земята
10-те най-големи държави


Изтегли реферата10-те най-големи държави - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия