Данъци и данъчна политика

Същност на данъцитеКато обществена практика данъците възникват заедно с държавата. Съществува непосредствена връзка между държавата и данъците. От гледна точка на държавата тази връзка има позитивен характер.

Данъците са икономическа основа за съществуването на държавата като институция. Те осигуряват съществуването на държавата. За данъчните субекти тази връзка няма позитивен характер.

Данъците са средството чрез, което част от финансовите ресурси се трансформират в такива на държавата. Данъците намаляват дела на данъкоплатците и увеличават този на държавата. На тази основа се говори за данъците като конфискация на собственост в полза на държавата. С това се обезпечава покриването на държавните разходи без допълнително привличане на вътрешни или външни заеми или пък парично емитиране.

Данъците са сложна като съдържание категория. Могат да се разглеждат от различни гледни точки. Преди всичко те са правно понятие, имат правна същност, защото се установяват само въз основа на Закон. От тази гледна точка данъците са законосъобразно, принудително, едностранно наложено, безвъзмездно иззимване в полза на държавата на част от доходите на ФЛ и ЮЛ, които им принадлежат по силата на правото на собственост върху източниците на създаването му. Това са капитала, земята, трудът. Това законово задължение на гражданите произтича от чл.60 от Конституцията на РБългария, който гласи, че гражданите са длъжни да плащат установените със закон данъци.

Правомеренн е въпросът кое дава основание на държавата да изземва по този интеративен начин определена част от приходите на ЮЛ и приходите на ФЛ. Твърди се, че това право произтича от нейният суверинитет. Държавата е единствената институция, която да си утвърди право. От това нейно качество се извежда и нейния данъчен суверинитет. В минали периоди такъв суверинитет е притежавала още една институция – църквата.


Други реферати:
Как Яворов изразява отношението си към селянина
Каменният град и социалната участ на неговите хора в книгата Да бъде ден! на Хр.Смирнески
Кирил и Методий
Класицизъм
Космогония на Древна Елада


Изтегли рефератаКосмогония на Древна Елада - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия