Данъци и данъчна политика

02.10.2006

СЪЩНОСТ НА ДАНЪЦИТЕ


Като обществена практика, данъците възникват заедно с държавата. Съществува непосредствена връзка между държавата и данъците. От гледна точка на държавата тази връзка е позитивна.

  1. защото данъците са икономическа основа за съществуването на държавата

  2. те осигуряват нейното функциониране


За данъчните субекти тази връзка няма позитивен характер.

  1. защото данъците са средството, чрез което част от покупателната сила на данъчните субекти се трансформира като покупателна сила на държавата.

  2. данъците намаляват дела на данъкопладците и увеличава тази на държавата. На тази основа се говори за данъците като конфискация на собственост в полза на държавната власт. С това се обезличава покриването на държавните разходи без допълнително привличане на вътрешни или външни заеми или парично емитиране.


Данъците са сложна категория. Могат да се разглеждат от различни гледни точки, преди всичко те се правна категория. Имат правна същност, защото се установяват и прилагат само въз основа на закона. От тази глдна точка данъците са законосъобразно, принудително, едностранно наложено безвъзмено изземване в полза на държавата, на част от дохода на физическите и юридическите лица, който им пренадлежи по силата на правото източниците на създаването им. Това са капиталът, земята и др. Правомерен е въпросът, кое дава основание на държавата да изземва по този императивен начин, определена част от създаденото /дохода/ и притежавано имущество. Смята се, че това право на държавата възниква от нейния суверинитет. От това качество на държавата се извежда нейния данъчен суверен. В минали периоди такъв суверинитет е притежавала и друга институция – църквата.

Характерно за данъчното облагане е, че има еднопосочен характер. Тук не са налице равностойни обратни действия. Набраните чрез данъците средства, стават собственост на държавата и се използват според нейните интереси. Тези средства нямат строго целево предназначение. Държавата не предоставя на никой данъкоплатец точен еквивалент на платените данъци. Безвъзмезността на данъците и само частичната им кампенсация е тяхната основна характеристика. От икономическа гледна точка, данъците представляват част от дохода на фирмите и на физическите лица, които те предоставят на разположение на държавата. Съществува теза, че държавата може да направи нещо на гражданите, ако те направят нещо за нея.

В определени случаи данъците губят преходното си значение за бюджета. Тогава източниците стават вътрешни и външни заеми и емитиране на пари. Обективната основа, върху която се осъществява данъчната дейност е общественото производство. Създаденият в нея брутен вътрешен продукт е фактическият източник на данъчните очисле


Други реферати:
Социални групи
Социална теория, прайминг и фрейминг
Социална работа със семейства с деца наркомани
Социална мисъл на древността
Свобода и демокрация-илюзия за индивидуалност


Изтегли рефератаСвобода и демокрация-илюзия за индивидуалност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия