Данъци и мита

18.Техника на подоход-ното облагане на физ. лица – изземването на д-дите на индивидите ч/з д-ците на практика е процес на акуму-лиране на част от персонал-ните р-ди в държ. бюджет . Това означава, че ч/з с-мата на данъчното облагане граж-данското потребление се съкращава, а се увеличава държавното потребление. По този начин съществена част от парите набрани ч/з д-ци в/у раб. заплата се връщат обратно към инди-видите и предприемачите ч/з с-мата на държ. р-ди.

Подоходно облагане на физ. лица - д-ка в/у ФЛнай-често се събира при източ-ника и обхваща съвкупност-та от д-дите на данъкопл. ч/з силно нарастващ % . Той е най-широко разпростране-ната форма на фин. разпре-деление, която носи значи-телни п-ди на държ. бюджет. Субекта на облага-не са всички граждани, които живеят и получават д-ди в дад. страна. Облагае-мия д-д може да се раздели на две групи:

- д-ди които могат лесно да се установят и контролират- заплати, надници и др. Тяхното получаване не дава никакви възможности за укриване и дан. измама

- д-ди, които трудно се поддават на установяване и контролиране- това са д-ди от наеми, рента, предприе-маческа дейност и др.

Индивидуален подоходен д-к – облагането на д-дите на ФЛ в края на 19 и нач. на 20 век в Б-я подоходното облагане на ФЛ се осъщест-вява посредством ДОД. Той се въвежд през 1950г. и се отменя през 1998г. На свременния етяп облагането на д-дите на ФЛ се осъще-ствявя ч/з Закона за облага-не д-дите на ФЛ. Той регла-ментира, че при установя-ване на брутния д-д на ФЛ се вземат под внимание как-то д-дите от трудово право-отношение, така и д-дите от допълнително възнаграж-дение или по граждански договор. Обект на данъчно третиране са не само д-дите на ФЛ, но и д-дите на някои ЮЛ(патентен д-к). Устано-вява се необходим месечен и годишен минимум както за д-дите от трудови право-отношения така и за д-дите от свободни професии или от фирми на ЕТ. Обект на данъчно третиране не е бру-тния, а нетния д-д на ФЛ.

Субектите на дан. облагане са ФЛ, фирмите на ЕТ и някои ЮЛ, които се облагат с годишен патентен д-к .Субектите които се облагат с д-к в/у д-дите на ФЛса две групи:местни лица и чужде-странни лица-зависи от срока на пребиваването им в страната през дад. год. Повече от 183 дни се смятат за местни ФЛ при по-малко от 183 дни - чуждестранни ФЛ.

Чрез подоходното облагане на ФЛ се преследват не само фискални, но и соц.- ико-ном. и др. Цели. Облагае-мият д-д е сбор от всички парични и непарични д-ди, получени от ФЛ независимо дали са по трудово право-отношение или по граж-дански договори. От общия год. д-д се приспадат:

- - необлагаемите д-ди

  • освободените от облагане по силата на др. закони д-ди

- д-ди от дейности обложени с окончателен патентен д-к.

След приспадането на тези д-ди се получава облагаемия год. д-д. За да се получи облагаемата год. дан. основа се приспадат вноските за здравно и соц. осигуряване. Когато дан. задълженото лице има д-ди от разл. Източници год дан. основа представлява сбор от дан ос-нови, определини поотделно за всики източник на д-д.

Данъци (вноски) за СО- СО е с-ма от еламенти, чиято цел е подпомагане на лица, които не могат да се осигуряват по обективни причини, независещи от тях. Осигурителните рискове са болест, инвалидност, трудо-ва злопулука, безработица, старост и др. Вноските за СО за покриване на соц. Рискове до скоро се правеха за сметка на работодателите. На сегашния етап вноските се разпределят м/у работо-датели и осигурени През 2000г. се обособяват и функ-ционират следните фондове за обществено осигуряване: фонд „пенсии”, фонд „ тру-дова злопулука и проф. за-болявяне” , фонд „ общо за-боляване и майчинство”, фонд „ здравно осигуряване.

Подоходно облагане на ФЛ в Б-я Дан. облагане на д-дите от трудово право-отношение и приравнените към тях се базира на определяне на облагаемия д-д за календарния месец. В облаг. д-д за месеца се включват всички плащания в пари и натура, получени от работодат. през съответния месец.. Соц. р-ди и р-дите за здравната каса, които са за см-ка на работниците не се включват в облагаемата ос-нова. След като се определи облаг. д-д , респект. облаг. месечна основа за д-дите от трудовиправоотношения може да се пристъпи към изчисляване на д-ка с помо-ща на дан. тарифа(таблица), която се актуализира всяка год. съобразно иконом. раз-витие на страната. Данъкът се удържа месечно от работодателя и се внася до 10-то число на следващия месец. Сумата удържана като д-к постъпва в ТДД, в която е регистриран работодателя.

Облагане с окончателен годишен патентен данък Патентния д-к представлява год. сума дължима както от ФЛ, така и от ЮЛ, чиито год. оборот за предходната година от стопанската им дейност е до 50000 лв. Предимствата при облагане на д-дите на ФЛ и ЮЛ с патентен д-к са следните:

- величината на патентния д-к не се влияе от краиния год. фин. резултат. По такъв начин се ограничава порочната практика, при която малките предприя-тия декларират год. си д-д в рамките на необла-гаемия минимум и не плащат д-к.

- Въвеждането на патентен д-к гарантира ритмични постъпления на пари в бюджета.

Недостатъци :

- фирмите не са заинтересувани да доку-ментират дейноста си

- не стимулира легалното нарастване на произв. Или търговската дейност на фирмите. Те са заин-тересовани да не над-вишават прага от 50000 лв. В противен случай техния фин. резултат ще се облага по ЗКПО

- въвеждането на подо-ходен д-к оказва негатив-но влияние при сключ-ването на договори по трудови правоотношения.

Други реферати:
Координиране на схемите за социално осигуряване в ЕС
България цяла сега нази гледа
Български език
Българските хъшове - герои и мъченици
Българският език


Изтегли рефератаБългарският език - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия