Данъци - видове

Данъци


1. Същност – това е законосъобразно, задължително, принудително, безвъзмездно плащане от физически и юридически лица към държавата за финансиране на публични разходи.


2. Функции на данъка

а)фискална – акумулира се основната част от държавните приходи, които се използват за задоволяване на потребности и се финансират публичните блага.

б)социална – чрез данъци се разпределят и преразпределят доходи и потребление.

в)регулативна – регулират се икономическите процеси в държавата, включва и освобождаване от данък на някои лица.

г)контролна


3. Елементи на данъка

а)данъчен кредитор – държавата – този, който има право да облага с данъци и да изисква плащането им.

б)данъчен обект – това, което се облага.

в)данъчен субект – този, който трябва да внесе данъка.

г)данъчен носител – лицето, за сметка на което се плаща данъка.

д)данъчен мащаб – показва в какво се измерва данъчния обект.

е)данъчна единица – показва в какъв размер от данъчния мащаб се отнася данъчната ставка.

ж)данъчна ставка – данъчен размер – величината на данъка за една данъчна единица.

з)данъчна основа – количествен израз на предмета на данъчното облагане. Изразява се в стойностни или натурални измерители.

и)данъчно задължение – това, което трябва да внесем – като умножение на данъчната основа по данъчната ставка.

й)данъчни преференции – законово определените привилегии, които се предоставят на определени групи данъкоплатци.


3. Данъчна система – тази част от финансовата система, която обхваща законовоопределените данъци и тяхната организация. Данъчната система има два аспекта. Първият е същностен и се занимава с броя и видовете данъци, с начините на облагане, формите на събиране, източници, метод на контрол. Вторият е институционален аспект и обхваща органите, които приемат и прилагат данъчните закони. Данъчната система бива 2 вида:

- монистична – 1 данък обхваща всички задължителни плащания.

- плуралистична – много различни видове данъци.


4. Принципи на данъчната система:

  • осигуряване на баланс между приходи и разходи.

  • равнопоставеност на данъкоплатците.

  • осигуряване на икономически растеж

  • ефективност


5. Видове данъци

а)според начина на изземване

- преки данъци – непосредствено от данъкоплатеца – данък недвижим имот, ДДФЛ и др.


Други реферати:
Прахоулавянето в цветната металургия
Локална шина Vesa ( Video Electronics Standards Association)
Захранване на автоматични телефонни централи
Преместващи регистри
Дунавска равнина


Изтегли рефератаДунавска равнина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия