Дарвинова еволюция

Учени и философи от всички времена са търсили отговор на въпроса за възникването на живота, развитието и усъвършенстването на организмовия свят. Основно идеите за еволюцията (от латински – развитие) се разделят на два периода – додарвинов и следдарвинов.

Додарвиновият период започва още в Древна Гърция и е свързан със схващанията на : Емпедокъл, Талес, Хераклит, Анаксимандър и Аристотел, които само натрупват елементи на еволюционната идея, но нивото на познание е твърде ниско за обобщения и създаване на цялостно учение.

През Средновековието идеята за еволюцията, както и всички други научни идеи са в застой поради господството на църквата. През XV век обаче биологичните науки се развиват бързо благодарение на редица учени:

Джон Рей – утвърждава понятието “вид” в биологията;

Карл Линей – систематизира организмовия свят, като въвежда двойната бинарна номенклатура за видовете – първото име е родово, второто – видово:

Жорж Бюфон – отчита възникването на различните типове животни по различно време; признава влиянието на околната среда и унаследяването на белезите;

Жан-Батист Ламарк – създава първата теория за развитието на организмовия свят;

Жорж Кювие – основоположник на сравнителната анатомия;

Алфред Уолъс – привърженик на еволюция по пътя на естествения отбор;

Чарлз Робърт Дарвин – създава първата в света материалистична теория за еволюцията на организмите “Произход на видовете” през 1859 година, като извършва поврат в тогавашните разбирания за живата природа. Единството на организмовия свят е вече доказано.. Прави открито извод, че организмите произлизат едни от други, чрез еволюция в организмовия свят. В основата на измененията в организмите през еволюцията Дарвин поставя изменчивостта, наследствеността, борбата за съществуване и естествения отбор.

Изменчивостта е процес на възникване на различия между индивидите от един и същи вид. Тя засяга всички признаци на растителните и животинските организми – външно и вътрешно устройство, жизнени процеси, поведение, като е общо явление за цялата жива природа – както за дивите видове, така и за опитомените растения и животни. Различията водят до огромно разнообразие. Дарвин прави извода, че няма два съвсем еднакви индивида дори и в потомството на една и съща родителска двойка. Дори и семената от една кутийка не са напълно еднакви, както и потомството на една двойка кучета, котки и други. Той посочва възможните фактори, които могат да доведат до изменчивост:

- пряко или косвено вличние на условията на живот;

- упражняване или неупражняване на органите;

- кръстосване /хибридизация/;

- корелативна изменчивост;

На основата на действието на тези фактори Дарвин посочва четири форми изменчивост – определена, неопределена, комбинативна и корелативна.

Определената изменчивост е забелязана от дълбока древност: всички индивиди от дадена порода, сорт или вид под въздействието на определени фактори се изменят в едно направление. Такава изменчивост се нарича още групова.

Определената изменчивост е видиво свойство, което се изразява в приспособяването на популациите към изменящите се условия на средата. Например бялото зеле в условия на студен климат не образува глави; породи коне, които се отглеждат във високопланински местности, където храната не е достатъчна остават ниски на ръст; всички бозайници, спящи зимен сън, натрупват подкожна мазнина. Всички тези изменения са наследствени и напълно обратими. В генетиката тези изменения се обясняват от модификационната изменчивост.

Неопределената изменчивост е резултат от неопределеното въздействие на околната среда и при нея се наблюдават изменения само у отделни индивиди. Разнообразието в индивидите не се унаследява от родителите, а е резултат от неопределените въздействия на околната среда. Според Дарвин тази изменчивост е основна в еволюционния процес, тъй като измененията се предават в наследство и водят до появата на индивиди с нови признаци. Например: от нормална родителска двойка се родило агне с криви и къси крака, което дава началото на Анконската порода овце. Така се получени и мериносовата и каракулската породи овце, акацията без бодли, разнообразните декоративни растения. Неопределената изменчивост се нарича и мутационна.

Комбинативната изменчивост се получава в резултат на кръстосването на индивиди с


Други реферати:
Химикотехнологичен процес
Физични методи за определяне структурата на органичните съединения
α -аминокиселините
Zn (Цинк)
Ксенобиотици


Изтегли рефератаКсенобиотици - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия