Дефиниране на понятието автоматизация. Същност и предназначение на CAD, CAM, CAE и CAM-CAM системи

1.Дефиниране на понятието автоматизация. Същност и предназначение на CAD, CAM, CAE и CAM/CAM системи.

Какво трябва да се разбира под автоматизация на проектирането? Това е системното използуване на компютърна техника и програмно осигуряване в процеса на инженерната работа (изследване, конструиране, технологично проектиране, експериментиране, планиране и управление на производствените процеси) при научно-технически обосновано разпределение на функциите между специалистите и ЕИТ и обосновано избрани методи за компютърно решаване на инженерните задачи.

Това означава, че специалистът винаги е водещ в процеса на проекти­рането. Той решава задачите, които имат творчески характер, а ЕИТ поема задачите, които могат да се алгоритмизират, т.е. да се осигурят с програми, и чието решаване с компютъра би имало значително по-голяма ефективност отколкото ръчното им изпълнение.

Като творчески процес проектирането е редуване на умствено-творчески и умствено-формални дейности на инженера. Формални видове дейности са например: съхраняването и търсенето на информация; обработката на резултатите от експерименти; изчертаването на документация и т.н. Тези дейности в общия баланс на времето на проектанта могат да заемат 40-70% и сравнително лесно се поддават на автоматизиране с помощта на ЕИТ и подходящо програмно осигуряване.

Различават се три основни вида автоматизирано проектиране - ново, вариантно (параметрично) и приспособяващо. При новото проектиране съответните решения се създават еднократно. В този случай формата на даден детайл например не е известна предварително. Съвсем различно е вариантното или параметрично проектиране. При него чертежите на всички варианти са с една и съща топология. Променливи са само параметрите, които определят размерите. Решението, т.е. алгоритъмът на конструкцията, е предварително известен и може да се запише в компютърна програма. Приспособяващото проектиране съдържа елементи както на вариантното, така и на новото проектиране. Този вид проектиране много често се използува в машиностроенето, ио във всеки конкретен случай може да се изискват напълно различни методи на решение.

Най-добрата форма на организация на автоматизираното проектиране са системите за автоматизирано проектиране и производство, наричани САD/САМ (Computer Aided Dising/ Computer Manufacturing)

CAD: Computer Aided Design (Компютърно подпомогнато конструиране)

Под термина конструиране се разбират дейностите по компановка (сглобяване) на някакво изделие от съставните му части (детайли), както и проектирането на самите детайли. Конструирането има за цел получаването на нови или подобряването на вече съществуващи изделия. Резултат от тези дейности са геометрични, цифрови и технологични данни, служещи за описание на проектираните изделия (чертежи, резултати от изчисления, материали, допуски и др.), данни за производството (спецификации), експери­ментални резултати (напр. протоколи от измервания), както и допълнителна текстова информация (напр. технически описания, ръководства за обслужване, поддържане, монтаж и ремонт).

Трябва да се отбележи, че към тази дейност се отнасят и различни изследвания на конструкциите, търсенето на конструкторски решения и други съпътстващи дейности.

САD като дефиниция означава съвкупност от технически и програмни средства (хардуер и софтуер), служещи за оптимално решаване на всички задачи при конструирането на изделия. Със САD системите основно се решават задачите за описание на геометрията на детайлите, възлите и изделията като цяло (чертежи или 30-модели), но през последните години възможностите им се разшириха и обхващат и други негеометрични функции, необходими за интеграцията им с други подсистеми (САР, САМ и др.). Целта е да се избегне „ръчното" преформатиране на данни.

САЕ: Computer Aided Enginering (комп(отърно подпомогната инженерна дейност)

Докато понятието САD включва всички геометрично ориентирани задачи, то САЕ включва всички изчислителни задачи, които се решават в рамките на процеса конструиране. От една страна това са всички изчисления по време на конструирането (размерни вериги, конструктивни параметри, якостни, деформационни и др. изчисления, вкл. по метода на


Други реферати:
Образът на Варлаам Копринарката
Какви нравствени недостатъци и пороци е изобличил Любен Каравелов в повестта Маминото детенце
Защитата на българската чест в стихтворението Кочо на Иван Вазов
Пейзаж–мизерията на обикновения човек и социалното равнодушие на управляващите
Образът на Нено и Неновица в Маминото Детенце


Изтегли рефератаОбразът на Нено и Неновица в Маминото Детенце - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия