Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения


Тема № 15

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръженияI.Строителни почви


1 .Образуване на почвите.


Строителните почви са тези, върху които се строи или с които се строи. Те са продукт от изветрянето на скалите. След изветрянето продуктите могат:

  1. да останат на място

  2. да бъдат пренесени на друго място чрез водата, вятъра или движението на ледовете

  3. да бъдат пренесени на ново място и тяхното преобразуване да продължи, като се получат почви с различни свойства от свойствата на първоначалните материали. Във връзка с това се различават следните видове почви:

-Елувиални наслага- Това са почви, които след изветрянето са останали на място. Тъй като са неуплътнени и разнообразни по състав, след натоварването им дават по-големи и неравномерни деформации, конто не са благоприятни за съоръженията.

-Делувиални наслага- Това са почви, които след изветрянето си се придвижили надолу по склоновете под действието на атмосферните води. Наричат ги още-склонови насипи. Те също не са добре укрепнали и са с различна големина на частиците. Склонни са към по-големи неравномерни деформации, конто не се отразяват добре на съоръженията.

-Алувиални наслага- Образуват речни тераси и долини, и са довлеченн(и от течащата вола на някогашните реки и потоци. Сортиращото действие на водата е спомогнало да се образуват ясно изразени пластове от: глина, пясък, чакъл и др. Алувиалните наслаги в бившите речни тераси са здрави и слабодеформулируеми , и са подходящи за основа на съоръженията. Поради големината им водопропускливост те са опасни за основа на язовирни стени, тьй като може да се получи ускорена филтрация и суфозионен пробив. Дебелината на алувиалните наслаги може да достигне до 100 мм. Понякога в тях се срещат прахови и глинести почвени пластове, често пъти премесени с органични вещества. Тези пластове имат технически свойства. Подобни на тях са ситно зърнестите и фини пясъци, конто при известни условия могат да станат плаващи пясъци- не приемни за строителство.

-Делтови наслаги- Образуват се около устията на реките, вливащи се в морета или езера. Тези почви са дребнозърнести, неулегнали и силно навлажнени. Често имат вид на тиня. Не са подходящи за строителство.

-Морски наслаги- Образувани са на дъната на сегашни и бивши морета. Възрастта и условията на образуване на морски наслаги са различни, а според това са различни и техните свойства.

-Еолови наслага- Образувани са чрез пренасянето на ветровете. Най- характерни от този тип са льосовите почви. Почвите от този вид са добри, когато са сухи. След като се натоварят и намокрят, те губят своите добри механични свойства.и силно се деформират (пропадат).


Други реферати:
Зараждане на класическата школа на политическата икономия в Англия и Франция
Гражданско право-субекти
Икономическа мисъл в Античния свят
Гражданско право-юридически лица
Икономическа теория


Изтегли рефератаИкономическа теория - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия