Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината

чрез по-бърза промяна на електричния ток, създаващ променливото магнитно поле, което пронизва намотката);

2. по-голяма е промяната на магнитното поле (може да се постигне например когато близо до неподвижна намотка един постоянен магнит се завърти около оста си - тогава в даден момент се променя ПОСОКАТА на магнитните силови линии, пронизващи намотката);

3. по-голям е броят на навивките в намотката.

Тези зависимости са открити от Фарадей и количественият им израз е известен като закон на Фарадей. 

В своя труд "Динамична теория на електромагнитното поле" Максуел излага пълна математична формулировка на електромагнитното поле.

През 1873 г. Максуел публикувал два тома на труда "Разсъждения за електричеството и магнетизма", в които обобщил всичко извършено преди него от неговите предшественици в областта на електромагнитните явления. Зарядите са източници на електричното поле, а електричните токове са източници на магнитното поле - това е било известно на Максуел в средата на 19 век. Максуел, за разлика от всички останали физици по онова време, успял да види в явлението електромагнитна индукция (открито от Фарадей) ново фундаментално свойство на електромагнитното поле: като се променя с течение на времето, магнитното поле поражда около себе си електрично поле.

Следователно, същността на електромагнитната индукция съвсем не се изразява в индуцирането на ток, а в създаването на електрично поле. Силовите линии на електричното поле не започват от положителните заряди и не завършват в отрицателните заряди, а са затворени криви, които обхващат променливия магнитен поток, създаващ електричното поле. Следователно, индуцираното електрично поле е вихрово.
  Дали има проводящ затворен контур във вихровото електрично поле или не, това не е толкова важно. Ако все пак има проводящ затворен контур, възникналото електрично поле ще задвижи свободните електрони в него и ако има включен измервателен прибор, той ще отчете протичащия ток. С други думи, проводникът (с включения към него измервателен уред) е просто индикатор на възникващото електрично поле.

Като изхожда от схващането за симетрия в природата и нейните закони, Максуел изказал хипотезата, че трябва да съществува и явление, обратно на явлението електромагнитна индукция. Същността на явлението се изразява в това, че като се изменя с течение на времето, електричното поле създава около себе си магнитно поле. Явлението било наречено от Максуел ток на отместване. Основното в теорията на Максуел е: електричното и магнитното поле са взаимно свързани - променливото магнитно поле създава електрично поле, а променливото електрично поле от своя страна поражда магнитно поле. В действителност съществува едно единно електромагнитно поле. Откритията на Оерщед и Фарадей, а също и основните физични идеи, съдържащи се в теорията на електромагнитното поле на Максуел позволяват да разгледаме явлението...

Електромагнитно излъчване на битовите уреди

Известно е, че в болшинството от битовите електроуреди протича променлив ток. Вече знаем (от откритието на Оерщед), че електричният ток поражда магнитно поле. В случая на променлив ток, породеното магнитно поле е променливо. Променливото магнитно поле в непосредствена близост до проводника, през който протича променлив ток, създава променливо електрично поле (откритието на Фарадей), което от своя страна създава ново променливо магнитно поле (явлението е ток на отместване), и т.н. - полетата захващат все нови и нови области от пространството. Разпространяващите се в пространството променливи електрични и


Други реферати:
Художественото майсторство на Алеко Константинов при описанието на Ниагарския водопад
Вапцаровата вяра в човека
Подвигът и саможертвата на бунтовника в името на свободата
По жицата
Приказка за стълбата


Изтегли рефератаПриказка за стълбата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия