Действие на висококачествен електричен ток върху живите тъкани. Значение в медицината

За разлика от нискочестотните ЕМП, високочестотните имат ясно изразено термично действие върху биологичните структури. Енергията на тези полета се абсорбира от молекулите на организма - в резултат кинетичната енергия на молекулите сеувеличава. Степента на поглъщането на енергия и съответното повишаване на температурата на тъканите и органите в различна степен се забавя поради изпотяване, топлообмен с други органи, излъчване и т.н. Ако орган или тъкан получи повече енергия от отдадената, е възможно да настъпят увреждания, изразяващи се в изгаряне или изпарение (най-грубо казано) на части от органа или тъканта. За критична се смята температурата 42oC. Известно е, че дори и малко, но по-продължително затопляне с повече от 1oC, при определени обстоятелства води до изменение в поведението, обмяната на веществата и т.н. Вече се правят т.нар. термографски снимки, показващи как се повишава локално температурата в мозъка, когато GSM е допрян до ухото и се води продължителен разговор (вж.рисунката).

Изводи и заключения

  В резултат на опити и проучване на литература, се едостигнало до следните изводи:

  • всички битови електроуреди излъчват ЕМП и ние действително сме потопени в изкуствен океан от ЕМВ;

  • безспорно изкуствените ЕМП носят рискове за човешкото здраве;

  • влиянието на далекопроводите и GSM е най-силно изразено;

  За намаляване на вредното въздействие на ЕМП се препоръчва:

  • по GSM да се водят кратки разговори и при набиране на абонат апаратът да се държи по-възможност далеч от главата;

  • да се избягва пребиваването в близост до далекопроводи и подстанции.
        Изобщо електромагнитното поле, от гледна точка на влиянието му върху биологичните структури, е достатъчно сложно явление. Всички натрупани в това отношение данни показват, че винаги трябва да се отчита ролята на ЕМП във функционирането на биосистемите и техните връзки с околната среда. 

Значение в медицината на въздействието на високочестотни ЕМП

ЕМВ могат да се използват и за лечени при живите организми. В последно време в различни области биологичните науки и медицината широко рапространение получават радиофизичните методи за въздействие върху биологични обекти и системи с цел физиологична, имунна и психомоторна корекция на процесите на функциониране на живите структури. Особено интензивно се развиват изследванията върху биологичните ефекти, свързани с въздействието на електромагнитниото излъчване в КВЧ - диапазона.

Диапазонът на крайно високите честоти (КВЧ) е усвоен от човечеството сравнително от скоро. Към този диапазон се отнасят електромагнитните излъчвания с честота 40-60 кHz. Често тези излъчвания се наричат милиметрови вълни (ММ-вълни).


Други реферати:
Насипни товари.
Организация и управление на транспорта.
Организация и управление на транспорта
Организация и управление на транспорта
Особености на транспорта и транспортната продукция.


Изтегли рефератаОсобености на транспорта и транспортната продукция. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия