Демонстративният материал в обучението по български език и литература във втори клас на деца билингви (роми)

Демонстративният материал в обучението по български език и литература във втори клас на деца билингви /роми/

Иван Петров Йончев- начален учител вОУ”Хр.Ботев”-с.Рупци,общ.Ч.бряг

Езиковото развитие на детето е неразделна част от социалното му развитие. Същността на този процес е то да овладява комплекс от социални роли - определени норми на социално и езиково поведение.

При изучаването на втори език пред човека стои задачата не само да изгради схеми и модели, да отгорарят на нормата на новия език, но и да развива способността да изключва нормата но собствения си език. В същото време – усвояването на семейния и изучаването на втория език, се характеризират със значително сходство и последователност при усвояване на равнищата на езика. Таки сходства особено приличават, ако изучаването на втория език, протича като естествено усвояване.

В българско училище се обучават и ученици, чийто майчин език не е български. Учителите, работещи с тези деца, се нуждаят от методическа помощ при преподаването на българския език в условията на билингвизъм. В работата с учениците билингви предизвикват затруднения не само слабото владеене на българския език, но и адаптацията към българската култура, създаването на нови привички.

При обучението на деца билингви учителят трябва да има предвид следните принципи:

А/ - достъпност - речта му трябва да бъде ясна и преди всичко разбираема за обучаваните- поради факта, че децата билингви знаят малко или съвсем не знаят българския език. Тава значително ще улеснява усвояването на задължителното учебно съдържание от учениците.

Б/ - нагледност - задължително учебното съдържание да се онагледява. Това спомага за по- лесното разбиране и осмислане на учебното съдържание.

В/ - намалява не на учебното съдържание- овладяването на българския език да се осъществява, като се поднася най- важната информация при дадения урок, да се избегва натоварването на учениците.

Г/ - действеност - обучаваните да бъдат поставяни непрекъснато в ситуация на действие. Те да не бъдат като пасивни слушатели при усвояване на дадено учебно съдържание. По-този начин знанията им ще бъдат по-трайни.


Други реферати:
Темперамент и характер на личността
Предмет, задачи и методи на психологията
Системно динамична организация на ВПФ
Хуманистична идея за развитието на детето
Сензорно-перцептивна организация у човека. Форми на сетивно познание и фактори за развитието им


Изтегли рефератаСензорно-перцептивна организация у човека. Форми на сетивно познание и фактори за развитието им - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия