Die grammatischen Begriffe auf Deutsch

в землищата на селата Жълтуша, Бял извор, Светулка, Брезен и др. Като цяло в община Ардино преобладават трудно проходими терени, което е оказало влияние върху конфигурацията на пътната мрежа, а така също върху характера и вида на населените места. Пътищата са прокарани обикновено по склоновете с най-малки наклони или по билните части на релефа, а населените места (с малки изключения) са разположени високо по склоновете или по билните заравнености, над дълбоко всечените речни долини. Климатичните особености, геоложкият строеж и значителната обезлесеност създават условия за проява на редица екзогенни процеси, като ерозия, свлачища, кално-каменни потоци, сипеи и срутища, които нарушават устойчивостта на терена и изискват провеждане на специални укрепителни мероприятия при строителство и други стопански дейности.

Полезни изкопаеми. В резултат от проведените геоложки проучвания на територията на община Ардино са установени промишлени запаси от оловно-цинкова руда и неголеми количества нерудни полезни изкопаеми. Към настоящия момент се извършва добив на оловно цинкова рудна в рудникЕньовчеи добив на мрамор край гр. Ардино. Други находища на полезни изкопаеми има в землищата на селата Ленище (азбест, фелдшпад и пегматити за обогатяване, чиито запаси възлизат на 978 хил.т.), Чубрика (азбест – около 0,7 хил.т. и вермикулит – около 0,4 хил.т.), Жълтуша (манган), Голобрад (туфи), Светулка (бентонит) и др. Засега съществуващите запаси в посочените находища не представляват промишлен интерес.

Климат. Територията на общината се характеризира с континентално-средиземноморски климат, модифициран от особеностите на планинския релеф. Климатът се отличава с мека и влажна зима и горещо и сухо лято. Зимният максимум на валежите се свързва с активността на средиземноморските циклони през студеното полугодие. През зимата нерядко от север и североизток нахлуват по-студени въздушни маси, причиняващи резки, но краткотрайни застудявания. Поради силно разчленения релеф, стойностите на климатичните елементи варират в широки граници в зависимост най-вече от надморската височина и изложението на склоновете. В по-ниските места средногодишната температура на въздуха е около 11,0 ºС, а в по-високите места – около и под 8,0 ºС. Средномесечната температура през януари е положителна (1,0 ºС), а през юли достига 23,0 ºС. Годишното количество на валежите е около 900 mm. Най-големи са валежите през зимата (270 mm), а най-малки – през лятото (190 mm). През преходните сезони (пролет и есен) валежите са между 210 и 220 mm. Годишната температурна сума за периода с активна вегетация е средно около 3 500 градуса, което благоприятства отглеждането на среднотоплолюбиви и топлолюбиви земеделски култури. Дефицитът в баланса на атмосферното овлажнение през активния вегетационен период налага прилагането на изкуствено напояване.

Води. Общината се отличава със значителни водни ресурси, които са и едно от най-големите й природни богатства. Главна отводнителна артерия на територията на общината е р.Арда. Нейното поречие, заедно с поречията на Марица и Тунджа, се включват в Източнобеломорския отточен район за басейново управление на водите в България. Поречието на


Други реферати:
Активни бази от данни
Информационно-изчислителни системи
Transmission Control Protocol (TCP)
Компютърни мрежи
Класификация на компютрите. Основни устройства на компютрите. Понятие за компютърна система


Изтегли рефератаКласификация на компютрите. Основни устройства на компютрите. Понятие за компютърна система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия