Динамика на паричното предлагане и ценовите равнища в системата на валутен борд

Глава 12. Динамика на паричното предлагане и ценовите равнища в системата на валутен борд.


1. Моделът.

Ще конструираме динамичен модел в който паричното предлагане и ценовите равнища са изразени в зависимост от продукцията, лихвата и държавните разходи при условията на валутен борд, като приложим монетарния подход, който вече изложихме. Уравненията, които ще получим са динамични, което означава, че променливите, които участвуват в тях ще зависят от времето t.

Ще предполагаме, че разглеждаме малко отворено стопанство, понеже страните с валутен борд са малки и отворени.

За изграждане на настоящия модел ще използуваме зависимостите на кривите IS, LM, AD, BP.

Кривата IS се получава непосредствено от основното тъждество на отвореното стопанство

Y=C(Y)+I(i)+G+NX(Y,Y*,EP/P*), (1)

където NX=Ex-Im=CA е нетния износ, равен на салдото на текущата сметка. Ако разглеждаме G, Y*, E като фиксирани или екзогенно зададени величини, получаваме зависимост между лихвата i и продукта Y, което представлява и функционалната зависимост задаваща кривата IS.

Кривата LM се получава от равенството

(2)

което отразява равновесието между реалното парично търсене и предлагане. Ако разглеждаме реалното парично предлагане фиксирано или екзогенно зададено, получаваме зависимост

(3)

която представлява функционалната зависимост задаваща кривата LM.

Кривата LM можем да представим чрез относителни изменения по следния начин:


Други реферати:
Властта в управлението
Възникване на научния мениджмънт в САЩ
Бизнес план на Флавия АД
Възможност за минимизиране на разходите на фирма ЕТ Жени 02 в краткосрочен времеви период, стратегически решения за развитие на фирмата в дългосрочен времеви период
Видове мениджъри, лидерство


Изтегли рефератаВидове мениджъри, лидерство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия