Диспутът комуникативна форма-средство. Изисквания при съставяне на писмени документи. Реквизити на документи. Редактиране и форматиране

Диспутът комуникативна форма-средство.Изисквания при съставяне на писмени документи. Реквизити на документи. Редактиране и форматиране

Въведение

Думата „диспут” има латински произход (disputar – разсъждавам; disputatio – разискване). Диспутът е стълкновение на две крайно противоположни мнения, едно от които надделява.

Основно изискване към участниците в спора е да бъдат честни и толерантни.


Изложение

Диспутът е алтернативно съпоставяне (противопоставяне) на предварително утвърдени, взаимно изключващи се становища по предмета на спора. Целта на страните в диспута е победата в спора.

Участието в спора (полемиката) изисква специфична подготовка на оратора, защото диалогичното общуване се подчинява на правила, различни от тези на монолога. При диалога обменът на невербална информация е много по-голям.

За диспута е характерна позицията лице в лице, т.е. - на противоборство. Времето се разпределя между участниците по предварително договорени правила. Основно място в спора заема тезисът и неговото доказване при спазването на законите на логиката и принципите на етиката.

И докато в диспута комуникацията е устна, то в документите тя е писмена.

Създаването на документи включва 2 вида дейности:

- Съставянето е творчески, логически процес, осъществяван от специалистите в учрежденията.

- Формирането на документ е техническа дейност, при която им се придава пригоден вид за използване обработка, пренасяне съхраняване.


Други реферати:
Собствения капитал
Същност на инвентаризацията като елемент на счетоводния метод
Счетоводен модел базисни постановки според МСС и НСС
Системата Единна сметка
Същност и видове оценяване. Елементи на калкулацията. Методи на калкулация Поръчков, Еднофазен (прост), Нормативен


Изтегли рефератаСъщност и видове оценяване. Елементи на калкулацията. Методи на калкулация Поръчков, Еднофазен (прост), Нормативен - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия