Дистрибуционна политика

3. ПРЕДПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДИСТРИБУЦИОННАТА ПОЛИТИКА

Дистрибуцията и дистрибуционния канал, които са част от дистрибуционната политика представляват съвкупност от основни звена извършващи необходимите функции по дообработката, транспорта, разпределението и движението на стоките и услугите от производителя до крайния потребител. Освен тези съществуват и междинни, помощни звена. Чрез дейностите, осъществявани в дистрибуционните канали се отстраняват несъответствията за време, място, права и особеност на стоките и услугите, а това означава, че е необходимо да се изгради една добра дистрибуционна система, отговаряща на изискванията на пазара, производството и потреблението. Предпоставки и удловия за изграждане на една такава дистрибуционна система са: 1)Икономическа политика за ускорено развитие на националната стопанство и основните елементи на националната икономическа система; 2)Изисквания е критерии на ЕС и на държавата ни както в периода преди, така и след присъединяването ни към ЕС; 3)Съобразяване на дистрибуционната политика със стратегиите за развитие и преструктуриране на икономиките в регионален, национален и транснационален аспект; 4)Повишаване ролята на дистрибуцията при реализирането на концепцията „фирма-отворена система” и непрекъснато разширяващите се пазари. „Фирма-отворена система” е свързана с разрешаването на управленските и маркетингови проблеми отнасящи се до: 1)идентификация на възможностите за продуктивен бизнес в бъдеще, които съществуват вън и независимо от фирмата и от които възможности може да се възползва всеки един от конкурентите на фирмата; 2)определяне на отношението на фирмата към възможностите за печеливш бизнес; 3)оформяне на портфейла от бизнес дейности на фирмата, които гарантират нейния просперитет.

Посочените условия и проблеми се явяват фактори или предпоставки за промени в дистрибуцията като система и в същото време като възможност за успешно позициониране на фирмата на пазара. Това успешно позициониране е такова тогава когато сме направили рационален избор на посредници /дистрибутори/, на пазарната итфраструктура /банки, борси, застрахователи и т.н./ за цялостното развитие и териториално устройство, осигуряващо осъществяването на физическата дистрибуция /складове, транспорт, разпределителни центрове и др./ и разработки на икономически механизми чрез които да се извърши оптимизиране на движението на стоките, услугите, трудовите ресурси и капиталите. Проблемите на дистрибуционната политика са свързани с характеристика и динамичност на промените на външната среда, явяваща се елемент на регионалната, националната и интернационалната икономика. В периода на края на 20 ш началото на 21 век се характеризира с: 1)сложност и неопределеност на външната среда; 2)взаимна обвързаност на факторите, която е под влияние на оформящите се крупни пазарни общности; 3) бързоразвиваща се външна среда, оказваща силно влияние на фирмите като отворени системи; 4)глобализацията на производството и пазарите; 5)промяна в стопанските структури и образуване на транснационални компании и икономически групировки.

Заключение: Посочените характеристики на външната среда се отразяват върху дистрибуционната политика и предопределят необходимостта от актуализацията и. Тези процеси се отнасят и до дистрибуционното право, което се явява законова рамка на дистрибуционната политика.


4. ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ОТНОСНО ПАДАРИТЕ, ФИНАНСИТЕ, МИТНИЧЕСКАТА И ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И РОЛЯТА И ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИСТРИБУЦИОННАТА ПОЛИТИКА. Глобализация на икономиката и стратегии за дистрибуция в рамките на ЕС.

1.Концепции и стратегии.

В управлението на глобалните проблеми все повече се утвърждава като главна задача на правителствата да разработват концепции за икономическото си развитие, а след това за интеграция в световната икономика. По отношение на стратегиите се оформят две основни групи: 1)Стратегия за вътрешни инвестиции-в човешки и материални ресурси за интеграция с големите транснационални корпорации както и за отварянето на пазарите; 2)Стратегии свързани с провеждането на такова социална осигуряване, потребление и доходи каквито имат развитите страни. Изпълнението на такава политика ще доведе до разработването на стратегия за либерализация и участие в процесите на глобализацията.

2.Фактори, влияещи върху промяната на интернационалната среда, в която функционират дистрибуционни канали, мрежи и системи. Промените в интернационалната среда са предизвикани от ускореното протичане на следните процеси: 1)глобализация и реинжинеринг; 2)изменение в сферите на икономическото и политическото влияние; 3)промени в организацията на международния бизнес; 4)регионализация на икономиката; 5)промени в международното обкръжение – конкурентна среда, международно право, пазари и др.; 6)световна екологична криза и др.


Други реферати:
Същност, състав и структура на капитала
Предмет и значение на климатологията
Финанси на предприятието
Управление на риска
Теория на конкуренцията


Изтегли рефератаТеория на конкуренцията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия