Документиране на инвентаризацията и резултатите от нея

Документиране на инвентаризацията и резултатите от нея


Инвентаризираните активи, капитал и пасиви, както и резултатите от извършената инвентаризация намират отражение в редица първични счетоводни документи, които се съставят от инвентаризационната комисия и след утвърждаването им от ръководителя представляват основание за осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Тези документи са:

1. Инвентаризационен опис – служи за отразяване на количествените и стойностни параметри на фактически намерените при инвентаризацията отчетни обекти. Той им следната форма:ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС

Инвентаризационна комисия в състав:

Председател:………………………………………………………………………..

И членове1…………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………

съгласно заповед №….. от………..

проведе инвентаризация на……………………………………………….., която

започна на………………и завърши на………………….в……………часа

при инвентаризацията се установиха и описаха следните наличности


Наименование

Мярка

Установено при и инвентаризацията

Отразено по счетоводни данни

Кол-во

Ед. цена

стойност

Кол-во

стойност


Гр.....................

МОЛ..........................

Инвентаризационна комисия:

1………………………………

2………………………………

3...............................................

2. Сравнителна ведомост. В нея се извършва съпоставяне между фактически намерените наличност и счетоводните данни, в резултат на което се установяватрезултатите при инвентаризацията – липси и излишъци.

СРАВНИТЕЛНА ВЕДОМОСТ

За резултатите от инвентаризацията на………………………………………………

Наименование

Мярка

Едцена

Наличност по счет. данни

Установено при инвентаризацията

Отразено по счетоводни данни

Кол-во

стойност

Кол-во

стойност

Кол-во

стойност


Гр..........................г. Изготвил:......................

3. Протокол за установяване на резултатите от инвентаризацията на разчетите – В него се установяват резултатите от инвентаризацията на вземанията и задълженията на предприятието

4. Протокол за компенсиране на липси с излишъци. С този протокол се отразява компенсирането (прихващането) на липси с излишъци на стоково-материални запаси в случаите когато за това има конкретна причинно-следствена връзка и взаимозаменяемост между активите от които има липса и тези от които има излишък.

5.Протокол за одобряване на естествени загуби (фири ) за сметка на предприятието Документът се съставя след решение на ръководителя за отразяване на фирите за сметка на предприятието. Фирите представляват загуби в количествените и качествени параметри на активите поради естествени процеси като изсъхване, изветряне, изпаряване и др., поради което е редно те да бъдат отразени за сметка на предприятието, тъй като материалноотговорното лице няма вина за тях.Други реферати:
Глобален етичен кодекс в туризма
Малките и средни предприятия в туризма
Ресурсно осигуряване на ПР
Уикенд туризъм
Комисионерството при външнотърговските сделки


Изтегли рефератаКомисионерството при външнотърговските сделки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия