Движение на организмите

Движение на организмите

1. Сложност на органичното..
Високоорганизираната структурна и функционална сложност е характерна за всички организми, дори за най-просто устроените. Ето защо живото или органичното трябва да се разглежда като особена форма на движение на материята. Това свойство на органичната материя разграничава биологията като отделна от физиката научна дисциплина. В този смисъл самостоятелността на биологията като наука за живота не се определя от това, че органичните системи съдължат някаква особена "жизнена сила", а изключетилно от факта, че организмите са извънредно сложно устроени. При изграждането на биологичните теории се използват понятия различни от тези на физиката. Подобни понятия са наследственост, ген и много други.
Резултатите от досега изследваните биологични процеси и явления с нищо не показват че тези процеси и явления не се подчиняват на физичните закони. Цел на молекулярната биология например е да изследва и обяснява генетиката със законите на физиката...макар тази наука да е далеч от пълното реализиране на тази цел. Точното квантово разглеждане на сложните апериодични макромолекули и днес създава още големи затруднения., а това важи още повече за многомолекулните биологични структури.
Принципната трудност за описване на биологията с помощта на законите на физиката не изключва възможността принципите на физиката да намират израз в жизнените явлеия в определена, характерна за тях форма. Това важи например за оптимизиращия процеса на еволюцията принцип на ценността или присъщото на този процес преимуществено направление, които се поддават на извеждане по физичен път. В обобщение може да се твърди, че органичното е много сложно, но напълно естествено явление, за чието възникване не са необходими "свръхестествени", виталистични сили.
2. Материален състав на органичното .
Сложността на организмите се проявява на първо място в техния материален състав. Характерна за тях е наличността на апериодични ортанични макромолекули - нуклеиновите киселини и белтъците. Те са носители на специфична структурна подреденост. Тяхното неизменно предаване от поколение на поколение има огромно значение. Поради което тези молекули се разглеждат като "носители на живота". Освен това, организмите съдържат голям брой органични химични съединения като: високо- и вискомолекулни въглехидрати, масти и мастоподобни вещества, нуклеотици, порфирини, както и неорганични химични вещества - вода и неорганични соле, съответно - йони.


Други реферати:
Венеция - един красив град
Глобално затопляне
Да направим Земята това, което искаме да получим от нея
Северна Америка
Пътешествие в Египет


Изтегли рефератаПътешествие в Египет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия