Двумерни масиви
Двумерни масиви” - В. Константинова

Типове задачи с двумерни масиви.


I. Сумиране на елементите на двумерен масив.


1. Сума на всички елементи на двумерен масив.

Този алгоритъм се реализира чрез двоен цикъл (вложен цикъл)

int s=0;

for (i = 0; i <= m-1; i++)

{for (j = 0; j <= n-1; j++)

s+=a[i][j];

}

cout<<s<<endl;


2. Сумиране по стълбове.

Нека разглеаме два едномерни масива x и y, първият с толкова елемнета, колкото са стълбовете в двумерния масия а, а вторият с толкова елемента, колкото са редовете в същия двумерен масив, т.е. нека масивите x и y са декларирани така:

int x[n];int y[m];

Понеже всеки стълб от двумерния масив а съответства на елемент от едномерния масив х, може да поставим задачата: Във всеки елемент на масива х да пресметнем сумата от елемнтите, намиращи се в съответния стълб на а. За целта използваме следния фрагмент:

int s;

for (j = 0; j < n; j++)

{

s=0;

for (i = 0; i < m; j++){s+=a[i][j];}

x[j]=s;

}


Чрез външния цикъл се пробягват номерата j на стълбовете и за всеки j-ти стълб се извършва сумиране на елемнтите му. Това става чрез вътрешния цикъл, където индексът I пробягва последователно по редове елемнтите от взетия j –ти стълб.


3. Сумиране по редове.

Аналогично се програмира и сума по редове:

int s;

for (i = 0; i <= m-1; i++)

{

s=0;

for (j = 0; j <= n-1; j++){s+=a[i][j];}

y[i]=s;

}


4. Сума на елементите над (под) главния диагонал (второстепенния диагонал)

Да разгледаме следния пример квадратна матрица с брой на редовете n и да разсъждаваме най-напред за елементите под и над главния диагонал.


Нека n=5

i/j

1

2

3

4

5

1

А11

А12

А13

А14

А15

2

А21

А22

А23

А24

А25

3

А31

А32

А33

А34

А35

4

А41

А42

А43

А44

А45

5

А51

А52

А53

А54

А55
Други реферати:
SWOT анализ
Преди, по време и след интервюто
Световната икономическа криза
Финансите като инструмен за управление на богатството
Финансов план


Изтегли рефератаФинансов план - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия