Двузначна логика и бройни системи

Двузначна логика

1.Логика:Закономерностите на мисленетои са предмет на изучаване на науката логика.Това наименоивание логика идва от гръцки логос,коео значи дума,понятие,мисъл,разговор,логиката,в която дадео съждение е вярно се нарича двузначна логика.

2.Съждения:Изречение,за което може да се зададе въпросът вярно ли или невярно се нарича съждение.Те се делят на два вида:

  • Просто съждение:Съждение ,несъдържащо в себе си друго съждение,се нарича просто.

  • Сложно съждение:Съждение ,състоящо се от няколко прости съждения

“Числото 2 е четно и е просто”

Това е сложно съждение,защото се състои от съждения компоненти.

Верността на съждениео се определя от верниостта на съжденията компоненти.

3.Операции със съждения

  • Отрицание

  • Конюнкция(лог. Умножение)-Означава се с л.Сложно съждение изградено от две прости.Конюнкцията е вярна, когато съжденията компоненти са верни.

  • Дизюнкция(лог. Събиране):Означава се с V.СЛожно съждение изградено от две прости свъразно с или.Дизюнкцията е вярна при поне едно вярно съждение компонент

  • Изключваща дизюнкция:Означава се (+) .Сложно съждение,което е невярно,когато или и двете са верни, или и двете грешни.

  • Импликация:ОЗначава се с -.СЛожно съждение изградени от 2 промнеливи x и y,който са в отношение “ако x,то y”.X-предпосатвка,Y-заключение.Грешно само при х=1,y=0.

  • Равнопзначност:Означава се с >.Вряно при или две лъжи или две иситни.

КОНЮНКЦИЯДруги реферати:
Идиосинкразията като средство за познание
Консервфилм
Телевизионния език
Творчески анализ на филма на Михаил Ром “Обикновен фашизъм”
Уводна лекция по журналистика


Изтегли рефератаУводна лекция по журналистика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия