Дълготрайни биологични активи

Дълготрайни биологични активи –

същност, квалификация, оценкаСлед 2007г. се очаква промяна при счетоводното отчитане на ДМА, която е свързана главно с тяхното обособяване като самостоятелен счетоводен обект и с отделна позиция в счетоводния баланс. В настоящия момент ДБА от гл.т. на баланса се третират не като самостоятелна група на ДА, а като елемент на ДМА. Така на практика се проявява следното противоречие: ДМА счетоводно се отчитат чрез сметки от гр. 20, а ДБА чрез сметки от гр. 27. Следователно след като се отчитат чрез самостоятелна счетоводна група, те би трябвало да бъдат обособени и в счетоводния баланс както са обособени ДНА и ДФА.

По своята икономическа характеристика ДБА могат да бъдат характеризирани по следния начин: те са контролирани от предприятието живи животни и растения, придобити в резултат на минали събития, от които се очаква черпене на икономическа изгода за период по-дълъг от 12 месеца. Черпенето на икономическа изгода се проявява при проявлението на биологичните активи, при тяхната биологична трансформация. Самата биологична трансформация се проявява като процес, включващ растеж, стареене, продуктивност и размножаване, които процеси предизвикват количествени и качествени промени в съответните животни.

При ДБА икономическата изгода се проявява под формата на селскостопанска продукция или на създаване на биологични активи (потомство от същия биологичен вид). За да бъде признат и отчитан към групата на биологичните активи, той трябва да бъде контролиран от предприятието, да дава възможност за черпене на икономическа изгода и да бъде измерим. Контролът се проявява чрез собствеността върху актива. Следователно в гр. 27 ще се включват само ДБА, които са собственост на предприятието. Ако активите не са негова собственост, а временно са наети за ползване, те ще се отчитат от задбалансовите сметки, като чужди ДБА. Измеримостта се характеризира и проявява чрез обхващането им с натуралните измерители или стойностния измерител. Чрез натуралните измерители ДБА се обхващат по различен начин според техния вид. Например горите и трайните насаждения като масиви се измерват чрез декарите земя, върху която са засадени, докато животните се измерват в брой. Всички ДБА задължително трябва да имат стойностна оценка. За разлика от ДМА те се оценяват не по тяхната историческа цена, а по справедлива стойност. Самата справедлива стойност се формира по особен начин. Като база за нейното формиране се счита цената на тези активи, т.н. активен пазар - това е този пазар, на който ДА могат да бъдат винаги намерени, или цената им се формира под влияние на пазарните механизми на търсене и предлагане.

В нашата страна сега се прилагат два нормативни акта при организиране на счетоводната отчетност, а именно международните счетоводни стандарти и счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. По-голямата част от земеделските стопанства се характеризират именно като малки и средни предприятия и би трябвало да прилагат тези стандарти.


Други реферати:
Концепцията VAR- Value-at-Risk- резултати и проблеми
Директен маркетинг Бизнес към бизнес
Агрегатно планиране на Грини-ГН ЕООД
Мотивация, Маслоу за мотивацията
Мениджмънт на персонала


Изтегли рефератаМениджмънт на персонала - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия