Дънна платка IBM PC AT


Дънна платка IBM PC AT

Дънна платка IBM PC AT е изградена от микропроцесорни комплекти на фирмата Intel. Този комплект включва в себе си микропроцесор 80286, копроцесор 80287, контролер на шините 82288, синхрогенератор 82284 и 8284А, два контролера на прекъсване 8259А, два контролера за директен достъп до паметта (DMA) 8237А, таймер 8254-2 и контролер на клавиатура.

Системата има шинно изградена архитектура.

По процесорната локална шина за адреси/данни микропроцесора взаимодейства основно с сопроцесора, контролера на шини и периферията.

Системна шина адреси/данни управление осъществява взаимодействие с другите контролери , а така също взаимодейства с външните устройства.Някои сигнали от тази шина са обозначени допълнително с букна S.

По външната шина адреси/данни управление процесора взаимодейства с контролери, дешифрапорни устройства за вход/изход RAM и отделни периферни модули.Сигналите от тази шина имат допълнително обозначение Х.

Шини памет свързват контролерите за достъп до паметите Шините са обозначени допълнително с М.

Трябва да се отбележи че възлите от структурната схема могат да бъдат не само една микросхема, а да включва много елементи.

Синхрогенератор 82284

Цялата микропроцесорна система се тактува от синхрогенератор 82284(Clock generator 82284). Той изработва синхроимпулсите CLK, а също така участва при изработването на сигналите за готовност READY и сигнала за нулиране RESET. Сигнала CLK се подава за синхронизиране на работата на микропроцесора 80286, сопроцесора 80287 и контролера на шини 82288 и в други синхро сигнали на системата. Честотата се определя от кварцов кристал с честота 12 MHz.

Сигнала READY e се използва за разширяване на цикъла на микропроцесора при обмен на данни с бавни устойства. При неговото формиране участва сигнала WAIT, подаващ се на синхрогенератора от логиката на очакване.

При формирането на сигнала RESET се използва сигнала POWER GOOD издаващ се от захранващия блок след включване на захранването и установяване на напреженията.

Синхрогенератор 8284А

Синхрогенератор 8284А(Clock generator 8284) е предназначен за тактуване на броячите на таймен 8254-2 и отделни периферни адаптериот стар вид ,нямащи свои тактови генератори. Честотата е 14.318 MHz и е включена към шина OSC на периферията.

За тактуване на броячните регистри на 8254-2 синхрогенератора изработва сигнал PCLK с честота 1/6 от честотата на кварцовия генератор.Тя се дели още на 2 и постъпва на броячите с честота 1.19 MHz.

Микропроцесор 80286

Микропроцесор 80286(Processor) има 16 разрядна шина данни D0…D15, което му позволява да обменя данни с паметта и входно/изховните устройства с 16 битова дума, така и по отделни байтове.

С 24 битова адресна шина А0...А23 микропроцесора обменя информация.

Процесора има два режима на адресация- реален и защитен. По същество 80286 в реален режим работи като процесор 8086 с разширен набор от команди.. При режим на реална адресация се използват 20 разряден адрес управляван от А0...А19, което позволява да се адресират до 1 мегабайт памет. При обръщение към входно/изходните устройства в реален режимсе използват адресните шини А0..А15 като А16...А19 са равни на логическа нула. При включване процесора работи в реален режим като А20..А23 са в логическа “1” и така те позволяват да се чете системния BIOS , като го преместват в по долна адресна област.

В защитен режим се използват всичките 24 разряда от адресната шина и може да адресира памет до 16 мегабайта. Микропроцесора преминава в защитен режим с команда.

Разпределението на адресното пространство на паметта е:Други реферати:
Сегашно перфектно време
Сегашно продължително време
Съществително име
Active, Passive Verb Forms
Christmas Eve and Christmas in Bulgaria


Изтегли рефератаChristmas Eve and Christmas in Bulgaria - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия