Държавни органи и държавно управление

ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

Гл.ас.д-р М.Станин


ЛЕКЦИИ ПО ТЕМИ ОТ № 1 ДО № 18


Тема №1: ПОНЯТИЕТО ДЪРЖАВА /Д/

За същността на Държавата съществуват най- различни теории според 1 група автори Д представлява правно явление, което е резултат от съществуването на позитивно право.Други автори обясняват съществуването на Д с оглед необходимостта от защита на естествените права на личността, а това е последица сключен обществен договор.В някой теории се споменава ,че Д е съвкупност от отделни личности ,подчинява се на тяхната воля и има за предназначение да защитава интересите им. Срещат се и обяснения за Д ,според които тя е политико- правни явления и се обяснява с т. нар.господство на 1 класа над друга класа.

Съвременната Д е конституционната Д.

Наименованието подсказва наличието на основен закон ,наречен конституция/К/ , в който се поставят основите на цялото законодателство.В съвременната конституционна държава народа се определя като суверен, т.е. носител на държавна власт.Той създава законите ,посредством които е управлява Д и от др. страна определя реда и начина за приемането на тези закони.

Основният закон К ,определя същината на държавата ,вида и организацията на държавните органи,т.е. конституционната Д се характеризира с установяването на и гарантирането на определен правен ред ,чрез който се оказва благотворно положително влияние върху основните групи обществени отношения – икономически ,политически,социални и духовни.

За проявлението -съществуването на този правен ред от съществено значение са следните групи фактори:

1/ власт- държавната власт посредством която се налага и утвърждава правен ред.

2/ народ/население/ съвкупност от физически лица ,които участват във формирането на този ред и му се подчинява.

3/ територия- това са границите ,в рамките на които правния ред съществува и властта се проявява.

Характеристиките на съвременната Д са изключително богати ,поради това казаното очертава само определен аспект от същността на Д .Д е и политическа организация поради факта ,че гражданите й живеят в организацията по определен начин общество ,обединени от общи цели и интереси.От факта на съществуване на политически характер на тази организация може да бъде направен извода ,че в Д съществува определена форма на политическо господство.Д има и характеристиките на субект вътрешно и международно право.В заключение може да се обобщи ,че съвременната конституционна Д е политическа организация на населението ,чрез която се управляват значимите обществени отношения и се удовлетворяват значимите обществени интереси.Елементите ,които определят същината на Д ,т. е. конституиращия са власт ,народ и територия без наличието на които Д не може да съществува.


ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА/Д/

Изключително дълъг е периода ,извървян от обществото ,за да живее в Д .В литературата се приема че всички тези процеси са били естествени и закономерни.

Развитието на обществото е съпътствано и с коренни промени в развитието на обществените отношения.Чувствителни промени са настъпили най-вече при производството и разпределението на благата – по този начин справедливото им


Други реферати:
Банково счетоводство-Отчитане на разплащанията при уреждане на сметните отношения с чужбина
Обща характеристика на счетоводството
Счетоводна отчетност
Счетоводни сметки и стопански операции
Счетоводство


Изтегли рефератаСчетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия