Една традиционна и различна литературна история на възраждането

специална позиция поради значителните му размери (преувеличени, според мен). Смятам, че то не е нещо повече и нещо по-друго от посредник в модернизацията на културата ни. Но това са въпроси, които изискват специално внимание, с неабходимата аргументация и не могат да бъдат разисквани тук. Бих казала само, че Леков се придържа към общоприетите становища и тъй като изследванията му са посветени предимно на писатели и явления, свързани с Русия, впечатлението за приоритет се засилва. Разбира се, литературната ни история може само да бъде благодарна за научните му приноси в тази насока, но стои също и въпросът за баланса, който очевидно ще бъде уточняван в бъдеще.

В отделен последен период е обособено високото литературно възраждане. Разбира се - условно казано. Трудно е да се определи кога започва този етап, но като че ли има съгласие за фигурите на Каравелов и Ботев, особено съвместната им работа, която трае само три непълни години, а придава ярка характеристика на времето. Леков е решил проблема въз основа на поколенческия принцип, според него през 70-те години действа нова, трета по ред литературна генерация. Като белег за появата й посочва литературния израз на поколенческото стълкновение - стихотворението “Защо не съм?” от Хр. Ботев. Наблюдението заслужава внимание заради заглавието, което откликва на въпроса “Знаеш ли ти кои сме?”. Но дали точно тук е изразена за първи път “художествената и обществена програма на третата генерация” (т. 2, с. 154), не съм сигурна5. По-важното е, че тази конкретизация не разколебава, а потвърждава съществения историко-теоретичен проблем, поставен тук и формулиран в заглавието на втората подглава: “Емиграция и литература”. Тъкмо през този период от скиталческата биография на възрожденското писано слово то придобива характера на емигрантска литература в политическия смисъл на ХІХ век. Вярно е посочено, че това се случва в Румъния. И макар че “Румънският център”6 е означен повече с пунктир, а не с онази плътност, с която се открояват явленията в Русия, панорамата запазва правдивите си очертания. Интересни са наблюденията за сложните отношения между Каравелов и Ботев, основани на различни поколенчески нагласи.

Не мога да не отбележа изключителния по богатство на съдържанието (и като обем - повече от 100 страници) очерк за Л. Каравелов, отчетливо систематизиран, за да се откроят всички важни страни в голямото и разнообразно творчество на писателя; с точни обобщения и оригинални интерпретации на най-значителните му творби; с майсторски построения паралелен разказ за жизнен път, обществена дейност и творчески изяви. Неговата доминираща фигура придава по-различен облик на десетилетието. Присъствието на М. Дринов, утвърдил специализираното знание в духа на европейската историческа наука от ХІХ век, подчертава културния смисъл на периода; а портретът на Нешо Бончев е заключителен повод за обобщения по “зависимостта писател - читател” и разслояващата се читателска аудитория. Така кръгът на изследователския интерес се затваря и разказът за възрожденското слово поема към логическия си завършек.

Според литературния историк импулсите на Възраждането прекрачват хронологически, етнически и езикови граници - още един голям и недостатъчно разработен теоретичен и исторически проблем, който Д. Леков засяга в последните глави на труда си7, за да постави точка с не по-малко сложния въпрос за “националния художествен вкус”, набелязан чрез характерния за цялото изследване поглед отвътре.

“История на литературата и на възприемателя през Българското възраждане” е интересна книга - за специалиста и за любителя на историческото знание. Тя ще остане като оригинално явление във възрожденската литературна историография.
Други реферати:
На какво се дължи икономическото развитие на Япония след ВСВ
Изграждането на бизнес стил и възпитаването на професионалното присъствие
Нападения и заселване на славяните на Балканския полуостров
Изкуството да печелим преговори
Наполеон Бонапард


Изтегли рефератаНаполеон Бонапард - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия