Екологичен мониторинг

.Въпрос.21.Целта на изграждане на м.с-ма на водите е получаването на достатъчна информ ация за оценка на актуалното качествено и количествено състояние на водите, идентифицир ане на негативни п-си, прогнозиране развити ето на тези п-си и др.Необходимо е предварително да се определи каква м. с-ма ще се изгражда:за подземни или повърхностни води, целите за к’ е предвидено използването на водата, т.е. за питейно битови, промишлени или др. нужди.При определяне на показателите за наблюдение и измерване е необходимо да сме запознати с техния произход и с тяхното предназначение за употреба.При определяне на показателите се изисква подробно запознаване с източниците на замърсяване.Основни източници на замърсяване на повърхностните и подземните води са битовите и промишл. ОВ, водите от животновъдни ферми, замърсените води от торене и обработка с химикали и др.При определяне на показателите за ОВ напр. е необходимо да се запознаем с типа производство, техниката на използване на водите, използваните суровини и получавани крайни продукти, наличието на пречиствателни съоръжения и др.За наблюдаване на повърхн. води показателите са групирани в следните групи:1)органолептични показатели-цвят, мирис, мътност, вкус;2)общо физ. и неорган. хим. показатели-рН, ел.проводимост, разтворени и неразтворени в-ва, йони на тежки метали и др.;3)общи показатели за орган. в-ва-БПК5, ХПК и др.;4)показатели за неорган. в-ва от пром. произход-постъпват чрез производства-към тях спадат тежки токсични метали и металоиди-живак, хром, арсен, мед, кадмий и др.;5)показатели за орган. в-ва от пром. произход-нефтопродукти, пестициди, ПАВ и др.;6)биологични показатели-вкл. видово разнообразие, патогенни микроорган. и др.За крайбрежните морски води показателите са групирани по същия начин както повърхн. течащите.На базата на предварит. изготвения анализ на основните източници на замърсяване и вредните в-ва се изготвя програма на наблюдаваните показатели.Основните показатели, к’ трябва да се включват в една програма за наблюдение качеството на повърхн. води са:БПК5, ХПК, амониеви и нитратни йони, неразтворими в-ва, хлориди и фосфати, температ. и др.В зависимост от характера на пром. производство в програмата могат да се включат и определяне на тежки метали, нефтопродукти и др.Контролиране на качеството на подземните води се извършва по регламентирани от МОСВ основни показатели като:рН, амониев нитратен и нитритен азот, хлориди, сулфати, фосфати и др.Специфични показатели са тежки и токсични метали, пестициди, окисляемост и твърдост на водата и др.Определяне на мястото на ПМ и техния бр. изисква предварително проучване на източниците на замърсяване на водата.Организирането на ПМ става в антропогенно незамърсени участъци за установяването на фоновото ниво преди мястото на вливане на замърсените води.ПМ се намират и в замърсените участъци след вливането и разреждането на замърсените води.ПМ са 2 типа:стационарни и нестационарни.Стационарните се разполагат на места, в к’ има силно изразено антропогенно влияние в/у водите.Нестационарните (подвижен тип пунктове) се използват за следене на общото замърсяване на водите, на реките или водоемите.Броят на ПМ зависи от площта и обема на водоприемника, от неговите хидроложки и хидродинамични особености от предназначението на водата и др.При вземането на пробите трябва да се спазват следните принципи:1)пробата взета за анализ трябва да отразява условията и мястото на нейното вземане;2)пробовземането, съхраняването и транспортирането на пробата не трябва да предизвикват изменения в св-вата на водата;3)обемът на пробата трябва да бъде достатъчен за извършване определянето на показателите.Пробите се вземат еднократно или на серии.Еднократно вземане на проби се използва когато резултатите от един анализ са достатъчни за определяне качеството на изследваната вода.В повечето случаи качеството на водата се изменя, както на различни места във водоприемника, така и в различни периоди от време.В тези случаи се извършва серийно пробовземане от различни места и в различно време.Различаваме 2 вида основни проби:единични(прости) и смесени.Простата проба се получава при еднократно вземане на цялото количество необходима вода за анализ от едно място.Анализът и дава сведения за състава на водата в дадения момент и в даденото място.По-често се използват смесените проби.Те се получават чрез смесване на прости проби, взети от едно място в различни интервали от време или взети от едно и също време но от различни места.Смесената проба характеризира средния състав на водата от дадено място за определен период от време.Пробите могат да се вземат през различни интервали от време-часове, денонощия, седмица, месец, година.Количеството взета вода за проба зависи от броя на анализите.За непълен частичен анализ се взема около 1dm3 вода, а за по-подробен анализ около 5 dm3.Пробовземането то подземни води се извършва от сондажни, тръбни кладенци и извори най-малко на 25см. под повърхността на водата.Пробовземането тук е по-рядко т. като тези води имат практически постоянен състав.Пробовземането на течащи повърхностни води се извършва от местата с най-силно течение на 20-30 см. под повърхността.Честотата обикновено е един път в месеца.При заустване на ОВ в реката пробите се вземат от мястото на пълното смесване на отпадните с речните води.Пробовземането от повърхностни стоящи води (язовири, езера) се извършва на различни места и дълбочини, т.като водата в неподвижните източници е нееднородна и се различава по качество в различни места и дълбочини.Пробовземането на питейни води от водопроводни мрежи се взема от крана при консуматора, като се оставя водата да изтече от 10 до 30 мин., пробовземния съд се изплаква и се пълни с вода.Ако се извършва анализ на тежки метали вземането на пробата става веднага след отварянето на крана.Най-подходящи съдове за вземане на проби са стъклените съдове-използват се бутилки колби, тръби и др. съдове, изработени от хим. устойчиви стъкла.Те трябва да са прозрачни и снабдени със запушалки на шлиф или гумени тапи.Възможно е вземането на проби да става в полиетиленови бутилки със завиващи се капачки.Използваните съдове за пробовземане трябва да бъдат добре измити с р-р на HCl или калиев бихромат и изплакнати с дестилирана вода.При взимане на проба съдовете се изплакват няколко пъти с изследваната вода и се напълват догоре, така че да не остане в/х в съда, к’ би предизвикало промени в състава на водата.Пробите обикновено се вземат направо с бутилка.Ако достъпа до водата е затруднен се използва батометър, т.нар. съд на Майер.Друг използван уред е уреда на Верещаген.Представлява тригърлена стъкленица, к’ се държи над повърхността на водата.В едното гърло има поставен термометър за измерване на t-та на водата, а през другите две има каучукови тръби, едната от к’ е с тежест и служи за засмукване на водата а другата е свързана с вакуум помпа за изтегляне на в/ха от шишето.

Въпрос.22.Т.като водите при престояване претърпяват различни физикохимични и микробиолог. промени е необходимо да се вземат мерки за съкращаване на времето м/у пробовземане и анализа.Най-бързо се изменя t-та, рН, мирис, цвят, мътност, както и разтворените във водата газове-O2, C2O, H2S и др.Тези показатели трябва да се измерват на мястото на пробовземане, но не винаги това е възможно.Мн. често тези показатели се анализират в лаборатории, далеч от мястото на пробовземане.Това налага пробите да се съхраняват и транспортират при определени условия, така че св-вата на водата да не се променят до извършване на анализа.Запазването на компонентите и св-вата на водата става чрез тяхното консервиране.Консервирането на пробите се извършва с различни хим. реагенти в зависимост от определения показател.Най-често като консерванти се използват р-ри на азотна, сярна, солна или оцетна к-ни за консервиране на неорган. компоненти, NaOH-за консервиране на феноли, за ПАВ и др.За едновременно консервиране на няколко примеси съдържащи се във водата най-често се използва от 1 до 3 %-тен р-р на азотна или солна к-ни.Определянето на показателите на консервирани проби може да се извършва за по-продължителен период след пробовземането, като се съхраняват в хладилни камери.Анализите се извършват от 3 до 7 дни.Пробите се транспортират в опаковъчни кутии или каси, така че всяка бутилка да бъде в самостоятелно отделение.При транспортиране при t-ра под 0˚ бутилките трябва да са топлоизолирани за предпазване от замръзване и спукване.Съхраняването на пробите става в хладилник и те се изваждат непосредствено преди анализа.Анализът започва след като пробата се темперира до стайна t-ра.Норми на крайбрежни морски води-при екологична оценка за чистотата и естествената екологична среда на крайбрежните морски води се спазва принципа за предимство на хигиенните изисквания за осигуряване здравето на хората и за нормалното развитие на рибното стопанство.Във връзка с това морското крайбрежие е разделено на райони-на съществуващо и перспективно водоползване и на пояс на санитарна охрана.Района на водоползването обхваща водите при курортните обекти, морски бази, регламентираните зони за къпане и др.Поясът на санитарната охрана осигурява необходимите условия за устойчиво функциониране на екос-мите в крайбрежните морски води и осигурява опазването на качеството на водите от различни замърсявания в резултат от заустването на ОВ.Нормите за района на водоползване и пояса на санитарна охрана са практически еднакви с изключение на някои показатели, като напр. азот, хром, никел, някои екстрахируимни в-ва и др.За опазването на подземните води е забранено отвеждането в тях на органо-халогенни, органо-фосфорни с-я, в-ва притежаващи канцерогенни и мутагенни св-ва, както и живак, кадмий и др.Съществуват екологичен праг и праг на замърсяване на подземните води, като стойностите на замърсителите в еколог. праг са около от 10 до 50 пъти по-ниски от прага на замърсяване.

Въпрос.23.Почвата представлява самостоятелно прир. тяло, възникнало в резултат на дълготрайното природно и антропогенно въздействие, к’ се състои от твърди минерални и орган. частици, вода и в/х, притежаващи специфични св-ва, създаващи условия за растеж и развитие на растенията.Замърсяването на почвата се проявява в 2 основни форми-физическо изменение на св-вата на


Други реферати:
Пещери
Перник
Планините в България
Почви-токсичност
Разградска област


Изтегли рефератаРазградска област - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия