Екологосъобразно поведение на детето–пътник

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕТЕТО – ПЪТНИК

В ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО

–В: Сб.”Екология,2001”, Бургас, 2001За нуждите на експериментално изследване на тема” Превенция на риска: Обучението на децата по Безопасност на движението и развитие на когнитивните им проце и операции” е разработена система от обучаващи игри. Тя обслужва програмното съдържание на обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/. Освен извършения подбор на игри от актуалните учебни програми “Активността на детето в детската градина” / под ред. Н.Витанова/ и “Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст на детето” / под ред. Е.Русинова/ са използвани и игри, плод на авторско търсене. Тези авторски дидактични игри са експериментално проведени със сто деца от софийски детски градини. Някои от тях са свързани с екологичните аспекти на обучението по БДП. Целта им е детето да усвои знания, умения и форми на безопасно движение, и същевременно - екологосъобразни. Много от темите на обучението по БДП имат екологична ориентация – например за последиците от замърсяването на въздуха, борбата с шума и т.н.

Познавателното съдържание на игрите е определено от законовата и подзаконова уредба в Република България, като се отчитат възрастовите особености на изследваните деца. Съгласно чл.5, т.2 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ - 1999, “веки участник в движението по пътищата трябва да опазва околната среда като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, ако това ги застрашава. В чл. 184 от Правилника за прилагане на ЗДвП е записано: “На пътниците е забранено:

  • да пътуват в моторно превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници с облекло и вещи, включително и домашни животни, които могат да замърсят или наранят другите пътници;

  • да разхвърлят или разпиляват предмети или вещества, които създават опасност за движението или замърсяват пътя и околната среда”.

В Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична Община”, приета от Столичния общински съвет също присъстват подобни текстове:”На пътниците се забранява: …. Да замърсяват и рушат превозните средства; пушенето и консумирането на храни и напитки в превозните средства и метростанциите” / чл. 14, ал.2, т.т. 4 и 7/.

Детето в предучилищна възраст често е пътник в градския транспорт и това прави актуални темите за екологосъобразно поведение в рамките на обучението по БДП. В експерименталното изследване игри с такова съдържание са включени и използвани като система в целия педагогически процес на детската градина: преди закуска, по време на прием с организирана за целта материална среда, в планирани ситуации, в следобедния режим – 2 пъти седмично.

На изхода на експеримента за да се диагностицира равнището на усвоеност на знанията и интелектуалните умения на децата, съчетаващи отговорността на личната безопасност и запазване на екологичното равновесие на пътната среда , е създаден дидактичен тест.

Тест: Откриване на нарушено правило

Цел: Проверка на знанията на детето за безопасно и екологосъобразно поведение

Материали:


Други реферати:
Бизнес планиране
Лекции по бизнес планиране
Детски играчки
Химическа промишленост
Промишлени технологии


Изтегли рефератаПромишлени технологии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия