Експерименти по физика за 7 клас

ФИЗИКА VІІ КЛАС – ОБОБЩЕНИЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ


І. Физични величиниВЕЛИЧИНА


ОЗНАЧЕНИЕ


ОПРЕДЕЛЕНИЕ


ХАРАКТЕРИЗИРА


ЕДИНИЦА


ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД


ЗАБЕЛЕЖКА
енергия
Q

всяко явление

джаул- J

/1 J- енергията, загряваща 1g вода с 0,24 °C/

Килоджаул - 1kJ=1000J

Мегаджаул – 1MJ=1 000 000J

Гигаджаул – 1GJ=1 000 000 000J

електромер
друга мерна единица – киловатчас-kW/h


електричен заряд

q

зависимостта на електричните сили от наелектризираността на телата
кулон-C

зарядът на 6,25.1018електрона- ако на едно тяло придадем електрон ( є - ), то се наелектризира отрицателно

- ако на едно тяло отнемем електрон ( є - ), то се наелектризира положително

- разноименните заряди се привличат

- едноименните заряди се отблъскват

- посоката на движение на електроните е от ( - ) към (+ )
електричен токII = q / tзаряд, преминал за 1s през проводника

aмпер - A

1A = 1C / 1s

килоампер - 1kA = 1000A

милиампер – 1mA = 0,001A

микроампер - 1µA = 0,000 001Aамперметър


- амперметърът се включва винаги последователно във веригата

- посоката на движение на тока е от ( + ) към ( - )


електрично напрежение


U

ε


U = W / q

eнергията, преобразувана при преминаване на заряд1 през източник на напрежение или консуматор

волт V

1V = 1J / 1C

киловолт - 1kV = 1000V

миливолт – 1mV = 0,001V

микроволт - 1µV = 0,000 001Vволтметър

- волтметърът се включва винаги успоредно във веригата


електрично съпротивлениеR


R = U / I


/ R = ρ . l / S /

способността на проводниците да пропускат по-слаб или по-силен ток при определено напрежение

ом – Ω

1Ω = 1V / 1A

килоом – 1 = 1000 Ω

мегаом – 1 = 1 000 000 Ωомметър

Съпротивлението на един проводник зависи от :

- дължината на проводника - l

-сечението на проводника - S

-веществото – ρ

/специфично съпротивление/


мощност на електричния токPP = W / t

преобразуваната за 1s електрична енергия

ват – W

1W = 1J / 1s

киловат – 1kW = 1000 W

мегават – 1 000 000 W

гигават – 1 000 000 000 Wватметър
ФОРМУЛИРОВКА

МАТЕМАТИЧЕН

ИЗРАЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ


ЗАБЕЛЕЖКАЗАКОН НА ОМ

токът през един проводник е правопропорционален на напрежението и обратнопропорционален на съпротивлението

/ по-голямо напрежение по-голям ток, по-голямо съпротивление по-малък ток/


I = U / R

За метални проводници при постоянна температура
ЗАКОН НА ДЖАУЛ - ЛЕНЦ

отделеното количество топлина Q при протичане на ток е правопропорционално на съпротивлението R на проводника, на квадрата на тока I през него и на времето t за протичането му


Q = I2. R. t

В домакински и промишлени нагреватели, в лампи с нагряваща се жичка, в стопяеми предпазители и др.последователно свързване на източници

напрежението на батерията е сума от напреженията на всички източници


.ε = ε1 + ε2

за получаване на напрежение, по-голямо от напрежението на един от източницитепоследователно свързване на консуматори

токът през консуматорите е един и същ, общото напрежение в краищата на веригата е сума от напреженията върху всеки консуматор, а еквивалентното съпротивление е сбор от техните съпротивления

I = const

U = U1 + U2

Rекв = R1 + R2

U1 / U2 = R1 / R2

когато към източник с по-високо напрежение трябва да се включат консуматори, предназначени да работят за по-ниско напрежение и един и същ ток

при повреда в един от консуматорите прекъсва тока в цялата верига


успоредно свързване на източници

напрежението на батерията е равно на напрежението на отделния източник


.ε = ε1 = ε2

когато един източник не може да осигури достатъчно голям ток, максималния ток е сума от токовете през отделните източнициуспоредно свързване на консуматори

напрежението в краищата на консуматора е едно и също, общият ток е сума от токовете през всички консуматори, еквивалентното съпротивление е по-малко от съпротивленията на всеки от консуматорите

U = const

I = I1 + I2

I1 / I2 = R2 / R1

1/Rекв = 1/ R1 + 1/ R2

когато консуматорите работят при еднакво напрежение ( например- ел. мрежа - U =220 V )

при повреда на един от консуматорите, работата на останалите не прекъсва


връзка между мощност, ток и напрежение

мощността на тока е правопропорционална на стойността на тока и на напрежението

P = U . I

U = P / I

I = P / U


за всеки консуматорДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ НА ОМ И ДЖАУЛ - ЛЕНЦ:


1) Q = I . U . t ; 2 ) Q = U2 . t / R; 3 ) P = U2 / RМАГНИТНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИЯТ ТОК:

  1. Около намотка, по която тече електричен ток, се проявяват сили, действащи като силите около един магнит, т. е. Отклоняват магнитната стрелка от положението север – юг / тези сили се наричат още електромагнитни сили /


Други реферати:
Анализ и оценка по критерии на два уеб сайта.
Анализ на дейността на фирма Мултиелектроникс ООД
Анализ на уеб сайта на регионална народна библиотека П.Р.Славейков-Велико Търново
Анализ на фирма за производство на мебели
Аналогово-цифровия преобразувател и цифрово-аналогов преобразувател, Приложения


Изтегли рефератаАналогово-цифровия преобразувател и цифрово-аналогов преобразувател, Приложения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия