Електричен ток

Електричен ток

Електричен ток наричаме всяко насочено движение на електрични заряди. Скоростта на насоченото движение на зарядите се нарича дрейфова скорост.

Не трябва да си мислим, че явлението електричен ток се изчерпва с простото механично движение на заредени частици. При редица задачи е възможно да използваме представата за механично преместване на заряди, което се съгласува добре с опита. В други случаи, обаче, класическите представи са непригодни и явлението трябва да се анализира въз основа на по-сложни (квантово-механични) представи.

За да може да протича електричен ток е необходимо да има среда, в която да се пренасят зарядите, да има свободни заряди, които да могат да се пренасят и електрично поле, енергията на което се изразходва за насочено движение на зарядите. За посока на тока условно се приема посоката на движение на положителните заряди, обратната на посоката на движение на отрицателните заряди (т.е. посоката на интензитета на електричното поле).

Проводящи среди са

  • металите – носители на движещите се електрични заряди са свободните електрони

  • електролитите – носители на движещите се електричните заряди са положителните и отрицателните йони

  • газовете – носители на движещите се електрични заряди са положителните и отрицателните йони както и свободните електрони

  • полупроводниците – носители на движещите се електрични заряди са както свободните електрони, така и техните свободни места в атомите. Преместването на едно такова свободно място вътре в обема на полупроводника е за сметка на запълването му с електрон от съседен атом, което е равносилно на преместване на положителен електричен заряд – казваме, че имаме дупчеста проводимост.


За количествена мярка на електричния ток в дадена среда през дадено сечение за даден интервал от времеt от момента от време t до момента от време t +t служи отношението на количеството електричен зарядq, което се пренася през това сечение за интервала от времеt, къмt, т.е. количеството електричен заряд пренесено през сечението за единица време, т.е. . Ако

= const (1)

независимо от избора на момента от време t и интервала от времеt казваме, че токът е постоянен и наричаме

(2)

големина на електричния ток през даденото сечение.

Ако условието (1) не е изпълнено, дефинираме моментна стойност на големината на тока през дадено сечение за всеки момент от време t като

, (3)

къдетоq е количеството електричен заряд, пренесено през сечението от момента от време t до момента от време t +t.

В системата СИ единицата мярка за големината на електричния ток е един ампер (А)

1А = 1С/1s.

Количеството пренасян през дадено сечение електричен заряд може да е разпределено неравномерно по сечението. Тогава ние можем да характеризираме тока по-прецизно с помощта на векторната физична величина – плътност на тока :


Други реферати:
Приемане на християнството
България в края на ХІХ век (1887–1899 г.)
Българското царство–1207-1241 г.
Териториално разширение и централизация на българската държава през първата половина на IX век
Християнизация на българския народ


Изтегли рефератаХристиянизация на българския народ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия