Електронни таблици

Електронни таблици

  1. Определение

Електронна таблицата е съвкупност от програми, които се използват за аритметически изчисления, сортиране, чертане на диаграми, анализи и представяне на текст и числа. Microsoft Excel е софтуер за работа с електронни таблици.

  1. Структура на електронна таблица

Работната книга (workbook) е файл, в който се работи и се съхраняват данните. Работната книга може да съдържа много листа.

Работен лист (worksheet) е компютърният вариант на таблица, състояща се от редове и стълбове. Работният лист винаги е част от работна книга. Редовете са номерирани от 1 до 65536 от лявата страна на екрана надолу, стълбовете са номерирани A до IV (общо 256) в горната част на екрана отляво надясно. Клетка се образува при пресичането на ред и стълб. Тя съдържа данни: числа, текст или формула.

  1. Обръщения към клетки

Обръщение към клетка – буквата на стълба последвана от номера на реда.

Обръщение към област от клетки – обръщение към клетката в горния ляв ъгъл на областта : обръщение към клетката в долния десен ъгъл на областта (D4:D16).

Относително обръщение към клетка – показва как да се намери друга клетка чрез стартиране от клетката, която съдържа формулата (C3).

Абсолютно обръщение към клетка – точният адрес на клетка. Абсолютният адрес се получава чрез добавяне на $ знак ($C$3).

Смесено обръщение към клетка – използва относителен и абсолютен адрес (C$3).

  1. Преместване в електронна таблица

Активна клетка е клетката, в която е позициониран курсорът.

Преместване в клетка в дадена посока

Преместване в края на текущата област

CTRL+

Преместване между не заключени с данни клетки в защитена таблица

TAB

Преместване към следващия лист в работната книга

CTRL+PAGE DOWN

Преместване към предишния лист в работната книга

CTRL+PAGE UP

  1. Съдържание на клетки

Клетките могат да съдържат символни низове, числа или формули. Числата могат да бъдат цели или реални. Формулите могат да бъдат програмирани в клетка. Това са аритметични изчисления, суми или по-сложни формули (средно аритметично, корен квадратен). Може да се използват оператори като IF/THEN, логически функции като AND, OR и NOT.

  1. Автоматично преизчисляване

Стойността на формула се преизчислява автоматично, когато съдържанието на една или повече клетки, за които се отнася формулата, се променя.


Други реферати:
Гадемер - проблемът за етиката
Ахил – идеала в Илиада
Георг Хегел
Антигона на Софокъл
Демокрит


Изтегли рефератаДемокрит - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия