Електронни таблици MICROSOFT EXCEL

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

MICROSOFT EXCEL

Общи положения


 1. Начални понятия


Термина електронна таблица се използва за обозначаване на компютърните програми, предназначени за обработка на числови данни. Обработката включва:

 • изпълнението на различни изчисления с използването на мощния апарат на функциите и формулите;

 • изследването на влиянието на различни условия над данните;

 • решаването на оптимизационни задачи;

 • получаване на извадки от дани, удовлетворяващи определени условия;

 • построяване на графики и диаграми;

 • статистически анализ на данните и др.

Основно предимство и характеристика на електронните таблици се заключава именно в простотата на използваните стрдства за обработка на данните. И въпреки че средствата за обработка на данни по своите възможности могат да се сравнят с тези на базите дани, работата с тях не изисква специална подготовка в областта на програмирането.

Вие можете да въвеждате в таблиците всякаква информация: текст, числа, дати и време, формули, рисунки, диаграми, графики и др. Всяка въведена информация може да бъде обработена с помощта на специални функции.


 1. Елементи на таблиците


За разлика от текстообработващите програми работното поле на елрктронните таблици се състои от клетки, разположени в редове и колони. Основните елементи на таблицата са:

клетка – в нея са записват обособени единици данни;

 • ред – хоризонтално наредени клетки с еднаква височина;

 • колона – клетки с еднаква ширина;

 • адрес на клетка – позицията и в таблицата, редовете са означени с число, а колоните с буква (подобно на шахматна дъска), например C5 означава клетка в ред 5 и колона C;

 • формула – записано правило за изчисление на стойността на други клетки или числа;

 • функция – дефинирано действие над клетките с име и аргументи, което задава стойността на дадена клетка;

 • Съдържанието на една клетка може да бъде едно от следните:

  • текст – букви, цифри и знаци до 255 символа;

  • число – с него могат да се извършват изчисления и преобразования;

  • формули и функции – за изчисляване на резултати.


  Други реферати:
  Хигиена на храненето
  Роля на ROS в развитието и терапията на злокачествените неоплазми
  Терапевтични модели за интеграция на деца с аутизъм
  Дихателна система
  Етични проблеми при трансплантация на органи


  Изтегли реферата  Етични проблеми при трансплантация на органи - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия