Електронни телефонни апарати

задействане на бутоните FLASH и 1. Друг вид допълнителна услуга е „Пренасочване на повикването". Тя дава възможност за пренасочване на входящите повиквания от един абонатен пост към друг. Съществуват три вида пренасочване: незабавно, при зает абонат и след изчакване. Незабавно пренасочване се въвежда по следния начин. Вдига се микротелефонната гарнитура и след получаване на сигнал „централа" се задействат последователно бутоните: *, 2, 1, *, бутоните на номера на абонатния пост, към който се пренасочва повикването и . Отменянето на тази услуга се осъществява с последователно задействане на бутоните , 2, 1 и . Въвеждането на пренасочване при зает абонат става по следния начин. След получаване на сигнал „централа" последователно се задействат бутоните *, 6, 7, *, набира се номерът на поста, към който се пренасочва повикването, и накрая се задейства бутон . Отменянето на тази услуга се извършва с бутоните , 6, 7 и . Пренасочването след изчакване става с бутоните *, 6, 1, *, желаният телефонен номер и . При този вид пренасочване повикването първоначално се приема от избрания телефонен пост, а след изтичане

Фиг. 2. Структурна схема на автоматичен телефонен апарат тип SP 100

на определено време се прехвърля на желания телефонен номер, към който е пренасочено. Отменянето на тази услуга се извършва с бутоните #, 6, 1 и . „Чакащо повикване" е услуга, която дава възможност на абоната по време на разговор да получи звукова сигнализация,ако друг абонат го търси. В този случаи той може да приеме новото повикване и да задържи или да прекъсне водения в момента разговор. Въвеждането на тази услуга става с последователно задействане на бутоните *, 4, 3 и , а нейното отменяне - с бутоните , 4, 3 и . Отхвърляне на чакащия разговор абонат става с бутоните FLASH и 0. Приемане на втория и прекъсване на първия разговор се осъществява с бутоните FLASH и 1. Приемане на втория разговор, без да се прекъсва първият, става с бутоните FLASH и 2. Услугите „Чакащо повикване" са несъвместими с услугата „Конферентна връзка". С помощта на бутоните може да се въвеждат и други услуги, като „Автоматично повикване в определен час", „Ограничаване на изходящите повиквания" и др. За да може да въвежда и да отменя гореописаните услуги чрез бутоните на своя телефонен апарат, абонатът трябва да направи предварително заявка в „Движение на телефонни постове" за желаните от него допълнителни видове услуги.

2. Принцип на действие на телефонния апарат.

Предназначение на основните блокове. Схемата на SP100 е съставена от следните блокове (фиг. 2): сигнално устройство, схема за ограничение и защита,


Други реферати:
Трифазен токоизправител
Проектиране на помпен агрегат
Проект по електротехника
Принципна схема на транзисторен усилвател
Последователно и смесено свързване на съпротивления


Изтегли рефератаПоследователно и смесено свързване на съпротивления - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия