Елементи на архитектурата на РС

Лекция 5

Елементи на архитектурата на РС.

1 Директен достъп до паметта (DMADirect Memory Access)

За бързо въвеждане и извеждане на информацията и разтоварване на централното процесорно устройство от входно-изходни операции, свързани с основната памет се използва пряк достъп до паметта. Пряк достъп до паметта се нарича способът на обмяна на данни, извършван автономно (независимо) от процесора между основната памет и външни устройства. В режим на пряк достъп до паметта се използва специализирано устройство – контролер за пряк достъп до паметта. В началото на предаване на данните контролерът се програмира от централния процесор – в него се предават адресите в основната памет и количеството на трансферираната информация, след което DMA се оставя да свърши работата по прехвърляне на данните. Когато DMA приключи преноса на данни, изпраща сигнал до МП за извършения трансфер.

Основните функции които се реализират с DMA могат да се формулират по следния начин:

- освобождава централния процесор от управление на бавните входно - изходните операции между основната памет и външните устройства;

- осигурява възможност за паралелно изпълнение на програми от централния процесор и обмен на данни между паметта и външните устройства;

Трансферът на данни, които извършва DMA е ограничаван единствено от пропускателната способност на основната шина и шината към външните устройства.

При работа в режим на пряк достъп до паметта контролерът на DMA изпълнява следната последователност от операции:

- приема заявки от за трансфер на данни от външните устройства;

-формира заявка до централния процесор за заемане на системната шина за трансфер на данни;

-приема сигнал, потвърждаващ разрешението за заемане на системната магистрала за пренос на данни. В това състояние микропроцесорът прекъсва връзката със системната шина;

- формира сигнал, съобщаващ на външното устройство за начало на трансфера на данни;

-подава на адресната шина адреса на клетката от паметта, предназначена за обмен;

-генерира сигнали, с които управлява трансфера на данните;

- при завършване на обмена на данни или организира повторно изпълнение на цикъла, или прекъсва режима на пряк достъп до паметта.

На фиг. 2.5 е показана схема на взаимодействие на устройствата в КС в режим DMA. Всеки канал на контролера на DMA се състои от четири 16-разрядни регистъра: регистър на текущия адрес (CAR), регистър за циклите на DMA (CWR), регистър за съхранение на базовия адрес (BAR), регистър за съхраняване на базовия брой цикли на DMA (WCR) и 6-разряден регистър за режима (MR). Регистърът на текущия адрес съдържа текущия адрес на клетка от паметта при изпълнение на цикъл от DMA. След изпълнение на всеки цикъл съдържанието на този регистър се увеличава или намалява на единица. Регистърът на циклите съдържа броя на думите информация, които предстои да бъдат прехвърлени. В процеса на работа този регистър работи в режим на брояч с изваждане. При преход от нулево състояние в състояние FFFF се генерира управляващ сигнал до блока за управление на контролера. Регистрите BAR и WCR са предназначени за съхранение на константи – базов (начален) адрес и брой на циклите, които трябва да изпълни контролерът на DMA. Тяхното съдържание се задава в режима на програмиране на DMA и не се променя в процеса на работа. Регистърът за режим на работа съдържа информация за номера на канала, типа на цикъла на работа на DMA (четене или запис), необходимостта от автоинициализация и др.
Други реферати:
Бази от данни-Библиотека
Бази от данни-Кабелна телевизи, кабелен интернет, HBO
Библиотека, книги
Библиотечна система
Библиотечния софтуер VTLS


Изтегли рефератаБиблиотечния софтуер VTLS - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия