Етичен кодекс

Чрез реализацията на основната си репродуктивна функция и свързаните с нея дейности семейството се превръща и изявява като фактор във функционирането и развитето на обществото,фактор за основните социални процеси-социална диференциация,социална стратификация,социална мобилност,социална маргинализация,социално неравенство,социалнодемографски процеси и тенденции.

Тези фукции се реализират от семейството като:

„...сравнително трайни отнощения между, мъжа и жената

,социално регулирани и санкционирани чрез правни,нравствени и религиозни норми.В брака и семейството хората задоволяват различни свои потребности.Едни от тях са свързани сус существуването на човека като биологично същество;други-с производството и потребление на материални блага,с битовото обслужване,с материално-икономическото осигуряване на семейния колектив;трети засягат потребностите от социално и духовно естетсво като обич,щастие,майчинство и бащинство,морална подкрепа,духовно общуване и други и т.н.Членовете на семейството извършват различни дейности и влизат по между си в разнообразни отношения.Така възникват многообразните семейни роли на индивидите като съпрузи,майки,бащи,братя,сестри,деца.В семейството всекидневно се осъществяват разнообразни социални отношения:икономически и битови,трудови и политически,естетически и религиозни,духовно-познавателни и развлекателни и др.Между тях се установяват системни връзки на взаимно влияние.Така семейството придобива характер на малка социална общност изпълнена със социални взаимовръзки и взаимодействия....”(Спасовски 1996).

В обществата с твърда система от роднински връзки нуклеарното семейство е по-слабо обособена социална структура.Там,където където доминират роднинските врузки,по бащина линия,майчинските задулжения могат да се споделят(разделят) със сестрата на бащата.


Други реферати:
Антибиотиците - идеалният модел на фармакоикономиката
Балнеологично и физиолого-климатично райониране на България.
Болести на черния дроб
Бронхиална астма
Булимия и анорексия.


Изтегли рефератаБулимия и анорексия. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия