Етичен кодекс

Там,където доминират роднинските връзки по майчина линия,бащинската власт може да се раздели с баратята на бащата и майката.Воугел насочва социологическия анализ на семейната структура в общаството в посока на изследване и обесняване на връзките и зависимостите между семейната и другите социално институции,и особено на връзката на семейството със системата на управление на икономиката.При това връзката семейство-държавно управление се възприема като по-слабо значима в сравнеие с връзката семейство-икономика.Основанията на това разбиране са във факта,че правителствата обикновенно действат далеч(откъснато) от семейството,че държавните дела оказват сравнително незначително влияние върхъ семейната ораганизация,а семейната ораганизация сравнително слабо въздейства върхъ политическата организация на общаеството.Това твърдение е вярно според Воъгел само при определена степен на стабилност на обществото.Ако държавните институции не успяват да гарантират социалната стабилност и социалния ред,това неминуемо ще се отрази на семейната организация и семейния живот.В критични за държавата и обществото ситуации(бедствия,кризи,войни,социални напрежения и конфликти) държавните институции обикновеено очакват(изискват) от хората самопожертвования,които могат да повлияят на семейната структура и нейното поведение.Случаите на продължителна раздяла на съпрузите зарадо участие във военни и отбранителни държавни дейности,емиграцията по професионални и икономически причини и др.оказват влияние върху семейството и стабилността на брака.Изследователите които се занимават с връзката влиятелни семейства(родове)-държавно управление откриват интересни и значими(от социална гледна точка) тенденции.Ако държавният служител е тясно платена родсвена група,към която има определени задължения,това можа да окаже влияние върху служебните му функции:изпълнението на задания кум родствениците може да допренесе за реализиране например на незаконни доходи;скрупулъозното изпулнение на държавните задължения може да бъде възприето от родствениците като предателство.


Други реферати:
Йордан Йовков
Естествен роман
Гераците на Елин Пелин
Другият Далчев-човекът на общността
Елин Пелин-Косачи


Изтегли рефератаЕлин Пелин-Косачи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия