Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

III. Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание


1. Конвенцията и правата, защитавани от нея


Зачитането и защитата на правата на човека е сравнително нова идея за човечеството. Зачитането на правата на човека в местата за лишаване от свобода и предоставянето на нужното за личността уважение там, където човешките права са ограничени по-принцип изисква още по-голямо внимание от страна на държавите и международната общност като коректив на различните практики в държавите. Това е причината различните държави да се опитват чрез разнообразни международни договори да осигурят спазването на човешките права в ситуации, които не предразполагат към това, още с Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях ( Женевска конвенция за подобряване участта на ранените и болните от въоръжените сили при бойни действия на сушата; Женевска конвенция за подобряване участта на ранените, болните и корабокрушенците от въоръжените сили при бойни действия по море; Женевска конвенция относно третирането на военнопленниците; Женевска конвенция относно закрилата на гражданските лица по време на война), някои инструменти на ООН, препоръки, приети от ОС на СЕ. Забелязва се нужда от по-широко обхватни и ефективни мерки. Проявява се нуждата към системата за надзор, създадена с ЕКПЧ, да се допълни от един неюридически механизъм с превантивен характер.

Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказанието (ЕКИ) е вдъхновена от чл. 3 от ЕКПЧ, който гласи че „никой не може да бъде подлаган на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание”, както и от работата на Комитета на Червения кръст, който е пионер в провеждането на мониторингови посещения от експерт или друг независим орган с цел защитата на лицата в местата за лишаване от свобода. Предложение за създаване на Конвенцията идва от Консултативната асамблея на СЕ, като нейният проект е доразвит в


Други реферати:
Балансът-основен източник на информация за финансовия мениджър
Задачи пред управленското счетоводство свързани с осигуряване на управленски решения
Анализ на ликвидността
Борсова търговия с фючърси
Бизнес планиране и финансово планиране


Изтегли рефератаБизнес планиране и финансово планиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия