EXCEL - лекции


Л Е К Ц И Я 9


EXCEL (продължение)


I. Числени константи (ЧК).

Данните от тип числа са константи и съдържат чис-лова стойност. Тя може да бъде цяло число - 14423, така и десетична дроб - 14,423, обикновена дроб - 14 4/5, или число с порядък - 14,42Е+03.

Азбуката на числ. конст. включва десетичните цифри от 0 до 9 и специалните знаци:"+", "-", ".", "(", ")", "/", "%", "Е", "е" и някакъв паричен знак от типа на $, DЕМ, лв или друг. Вывеждането на символ, различен от гореизброените, води до възприемането на константата като текст. Характерно е за Е., че пдравнява Ч.К. винаги надясно в клетката.

Видът на паричния знак се задава на ниво WINDOWS чрез програмата Control Panel и нейната подпрограма Regional Setting, регистър Currency. Стандартната валута е $.

Латинските букви Е и е от азбуката на числата се използуват при въвеждане и изобразяване на числата в експоненциален формат.Пример (1.356E-12;0.33456e+15).

Отрицателните числа биха могли да се въвеждат във формулния ред без знака минус, а по друг начин (напр. като се заграждат в скоби, (45)), но това също трябва да е указано в програмата Control Panel и нейната подпрограма Regional Setting, регистър Number. След приключване на въвеждането числото обаче се изобразява в клетката в нормалния си вид.

Десетичната запетая се въвежда като точка или запетая, като е допустимо м/у триадите от цифри, отредени за стотиците, хилядите и т.н. да се използува разделител, което се избира от потребителя в програмата Control Panel и нейната подпрограма Regional Setting, регистър Number.

Ако въвежданото число е дълго и не се побира в клетката, то Е. изобразява в клетката поредицата #####...#. За да се побере числото е необходимо или да се разшири клетката, или да се смени формата.

Е. при въвеждане използува винаги някакъв форматен код за изобразяване на информацията. По подразбиране формата е GENERAL - числото се изписва както е въведено.

Примери за някои кодове:II. Текстови константи (ТК).


Текстовата константа представлява низ от символи с дължина не поголяма от 32000 символа. Ако искаме числова константа да се възприеме като текстова, то пред нея се пише кавичка ('). Когато текстовите константи участвуват в изписването на формули те се ограждат в двойни кавички. Ако текста надхвърля размерите на клетката, неговото изобразяване продължава в следващите надясно клетки. За цялостното изобразяване на ТК може да се постъпи по следните два начина:

а) да се запази ширината на клетката, като се увеличи височината на реда и текста се разположи на повече редове - във FORMAT/Cells..., регистър ALIGNEMENTсе активира опцията WRAP TEXT. Този прозорец се използува и при задаване на начина на подравняване на текста в клетката.


Други реферати:
Етика
Женската психология в традицията на психоанализата
Изследване активацията и съдържанието на мисленето против фактите чрез генериране на въображаеми алтернативи на действителността
Изследване на стреса при педагогическия персонал
Клинико- психологичен погед върху сексуалните психопатии


Изтегли рефератаКлинико- психологичен погед върху сексуалните психопатии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия