Език и образ

В езикознанието езикът е средство за общуване, код, който е споделен между двама или повече души, технически пособия и т.н., чрез който се обменят информация, мисли и т.н. Като средство за комуникация езикът се изучава от науката езикознание

Езикът е система от знаци, използвани за комуникация. В този смисъл езикът е семиотична система и най-често под език се разбира говорният (устен) вариант на езика — речта, и неговият писмен вариант, но има също и други типове езици, като жестикулаторни например.

Системата на организация на езиковите знаци (думи) се нарича граматика. От лингвистична гледна точка граматиката на един език съдържа неговия синтаксис и морфология, но в една по-широка перспектива това са всички правила за използване на един език

Език и мислене е един от основните проблеми на езикознанието. Езикът е средство за комуникация, а човешките езици са средство за обмен на мисли. Ако два компютъра комуникират посредством мрежа, това едва ли са техните мисли, но когато двама души комуникират, те предават чрез езика това, което се върти в главите им — тоест езикът е израз, представяне на мисълта. Спорно е как мисли човекът — с образи или посредством понятия (думи). В общи линии е ясно, че мисленето става посредством идеи и представи, които се представят чрез назоваващите ги думи и се организират чрез речта. Доказано е, че дори при четене на текст наум, тоест без явна речева ефективност, човек мърда макар и в минимална степен говорните си органи. Тоест наблюдава се едно мнимо произнасяне.

Науки като невролингвистиката твърдят, че мисленето и езикът са дотолкова свързани, че с промени в езика могат да се организират мислите, идеите и представите, действията на човека. Невролингвистиката твърди, че езикът съдържа описание на света, което е продуктивно, тоест организира по определен път психиката на човека.

An image (from Latin imago) is an artifact, for example a two-dimensional picture, that has a similar appearance to some subject—usually a physical object or a person.


Images may be two-dimensional, such as a photograph, screen display, and as well as a three-dimensional, such as a statue. They may be captured by optical devices—such as cameras, mirrors, lenses, telescopes, microscopes, etc. and natural objects and phenomena, such as the human eye or water surfaces.


The word image is also used in the broader sense of any two-dimensional figure such as a map, a graph, a pie chart, or an abstract painting. In this wider sense, images can also be rendered manually, such as by drawing, painting, carving, rendered automatically by printing or computer graphics technology, or developed by a combination of methods, especially in a pseudo-photograph.


A volatile image is one that exists only for a short period of time. This may be a reflection of an object by a mirror, a projection of a camera obscura, or a scene displayed on a cathode ray tube. A fixed image, also called a hard copy, is one that has been recorded on a material object, such as paper or textile by photography or digital processes.


A mental image exists in an individual's mind: something one remembers or imagines. The subject of an image need not be real; it may be an abstract concept, such as a graph, function, or "imaginary" entity. For example, Sigmund Freud claimed to have dreamt purely in aural-images of dialogues. The development of synthetic acoustic technologies and the creation of sound art have led to a consideration of the possibilities of a sound-image made up of irreducible phonic substance beyond linguistic or musicological analysis.Други реферати:
Начало на „десталинизацията” в Централна Европа 1953-1956 г
Балканите 13-21 век
Средновековие-Европа и България
Стопанството на САЩ в края на 19 и началото на 20 век
Пищов по обща история


Изтегли рефератаПищов по обща история - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия