Финанси-лекции

1.Трите подхода на теорията за предмета на корпоративните финанси


Корпоративните финанси или финансовият мениджмънт са важно звено на всеки микроикономически анализ. Попринцип става дума за научна дисциплина имаща за предмет управлението на парите и по-точно тя ума за основа както теорията за капитал така и концепцията за печалбата и богатството и разпределението на доходите и определянето на очакваните парични потоци в рамките на предприятието, корпорацията и тн. Теоретическите основи на корпоративните финанси имат различни измерения. Те обаче се предопределят и развиват съответствие с три основни групи определения:

  1. финансите на фирмата ( корпоративните финанси ) имат за предмет движението на парите почти във всяка финансова сделка засягаща пряко или непряко парите. Подобно представяне на предмета на корпоративните финанси се счита за доста широк.

  2. завежда предмета на корпоративните финанси до събирането и управлението на капиталите използвани от предприятието. Тук вниманието се насочва в това определение както към получаването на капитали, така и към институциите и техники, чрез които се събират тези капитали.

  3. според него предмета на корпоративните финанси е съставна част от общата управленческа политика. Главен метод на тази политика е рационалното сравняване на предимствата, на потенциалната употреба на капиталите с величината на потенциалните източници. Сравняване, което има за резултат реализирането на генералните финансови цели, които търговското дружество си е поставило.

Като се има в предвид трите определения може да се направи едно обобщаващо определение за предмета на корпоративните финанси и то гласи: Предмета на корпоративните финанси включва проверяване и контролирането на решенията за инвестиране или реинвестиране на капитали в нови и актуални инвестиции.

2.Развитие на концепция за финансовият мениджмънт

Характерно е ( корпоративните финанси ). Характерно е, че до началото на века корпоративните финанси са част от приложната икономика. В резултат на големите сливания и консолидации и нарастването на потребността от капитали управлението на капиталовата структура става важно звено на развитието на фирмата. Звено, което предизвиква обособяването на финансите като самостоятелна съставка на бизнес управлението. Характерно е, че с развитието на обществото респективно и икономиката корпоративните финанси непрекъснато разширяват своят предмет. През този период ( началото на 19ти в. ) икономическата теория много често насочва вниманието си към дружествата както и към контактите ( взаимоотношенията между тях ). Това е предизвикано от нарастването на акционерната дейност след W W І и е в следствие от повишаването на интереса от обществото към дружествата, акциите и техниките за придобиване на капитали. От съществено значение за развитието на корпоративните финанси е публикуваната през 1920 г. книга на Даунинг „Финансова политика на корпорации „ , с което той поставя началото и развитието на така наречената „Традиционна концепция за развитието на


Други реферати:
Condicional simple y condicional compuesto
Estilo directo y estilo indirecto
Voz pasiva
Preposiciones (предлози)
Morfologia


Изтегли рефератаMorfologia - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия