Финанси на фирмата

1.Предназначение на фрмените финанси

Основна цел на финансовият мениджмънт на всяка фирма е непрекъснато увеличаване на нейната печалба и на нейното богатство.Тази цел може да бъде изпълнена чрез използване на определени методи и инструменти,чрез които да се установи финансовото състояние на фирмата.Предмет на фирмените финанси е оценяване на финансовото състояние и вземане на адекватни решения.Трябва да се изпълнят и някои изисквания по отношение на използваната информация като:

-достоверност на използванат информация

-съпоставимост на използваната информация

-методологическа издържаност при изследване на финансовото състояние на фирмата.

В зависимаст от целите трябва бъдат подбрани и използвани най подходящите методи или модели за изследвоне и оценяване.Ако целта е да се изследва печалбата,трябва каот метод да се използва факторния анализ на или да се опредлят факторите влияещи върху печалбата и всеки фактор да се изследва и изучи.Констатирането на финансовото състояние служи за вземането на адекватни решения.

2.Технология на отразяването на капиталите и инвестициите в баланса.

Същност на баланса

Най-общо баланса на фирмата може да се изготви като таблица, в която са обобщени данните за финансовото състояние на фирмата.Има две части:

-Актив,в които са подредни като елементи на актива всичко това ,което фирмата притежава,като се подреждат в зависимост от степентта им на ликвидност.,ликвидност-времето за което даден актив ще се превърне в налични пари,земята е най бавно ликвидна.

-Пасив, в което е отразено всичко това ,което фирмата дължи,като елементите са подредени в зависимост от степента им на изискуемост.Степен ан изискуемост е времето за което даденият елемент ще бъде на разположение на фирмата.

Съпоставкат на всичко товоа ,което фирмата притежава актив ивсичко което дължи пасив,дава възможност на финансовият мениджър да определи т.нар. чисто състояние на фирмата ,тоест величината на собствените капитали.Пасива показва това в което са се ревърнали капиталите , а актива как и покакъв начин са използвани.

3.оснжвнш провила за съставянето и четенето на баланса

Основните елементи и групи в актива на баланса могат да се обединат в три основни групи:

1.Реални активи-сгради и терени,производствено оборудване,транспортни средства

2.Финансови активи-ДЦК,ФЦК,ТЦК

3.Ликвидни активи-депозити в национална валута,депозити в чужда валута,разплащателна сметка и пари в касата.

Пасива на баланса показва източника на капитали.Елементите на пасива са :

1.Собствен капитал-акционерен,резерви,провизии зя зягуби и разходи,неразпределени резултати от предходни год.

2.Дългосрочни и средносрочни дългове-дългосрочни заеми,средносрочни заеми

3.Краткосрочни дългове-задължения къмбанките,акционерите,даставчиците,персонала.

Резултат от дейността –тои ни показва дали достатъчно ефективно са използвани капиталите на фирмата,т.е. дали приходите са повече от разходите.

Амортизацията и провизиите з обезценнка са израз за намалението на стоиността на активите.Чрез тях може да се определи във всеки момент действителната стойност на актива на балнсса..Амортизациите са израз на износването на актива и времето.Провизиите са израз на случайно намаление на стоиността в следствие на дадено неприятно събитие.

4.Принцип за минимално финансово равновесие

Според него капиталите ,предназначени за закупуването на даден елемент от актива трябва да бъдат оставени на разположение на фирмата за времето ,за което този актив ще се превърне в налични пари ,или да съответства на продължителността на използавне на този актив.С краткосрочен заем не би трябвало да закупим актив с по-голям срок

5.Финансов синтез на баланса на фирмата

За нуждите на финансовият мениджмънт елементите от актива и баланса на фирмата могат дъ бъдат обединени в 4 оснжвни групи АКтив- дългосрочни активи, краткосрочни акитви.Пасив – дългосрочни капитали , краткосрочни капитали.

6.Финансов синтез на отчета на приходите и разходите

За нуждите на финансовия мениджмънт е възможно отчета за приходите и разходите да се представи в следния синтезиран вид с цел да бъдат информирани чрез медиите инвеститорите на ценни книжа.1Общи приходи предходна год.текуща год.,2променливи разходи за дейността ,А.брутна печалбаGP,3.фиксирани разходи за дейността,Б.оперативна печалбаEBIT,4.финансов разходи,В.финанасов резултат EBTR,5.преобразуване на печалбата за данъчни цели,Г.облагаема печалбаEBT,6.данък за общините,7.данък върху печалбата,Д.чиста печалба преди разпределениетоNI

7.Капиталова и финансова структура на фирмата

под капиталова структура трябва да се арзбира отношението, в което се намират елементите в групата на дългосрочните капитали.За нормални се смята капиталовата структура на фирмата , при която съотношението собствен привлечен капитал е поне 1 не би трябвало да има повече привлечени средства повече,отколкото е собственият и капитал.Собствекапитал 50, дълг.капитал 20,средноср. дългове 30. 50/20+30=1

Под финансова структура на фирмата трябва да се разбира съотношението в което се намират всички капитали на фирматат – собствен ,дългосрочни дългове ,средносрочни дългове,краткосрочни дългове.СК/ДД+СрД+КрД

8. ЧОК

Чисти оборотни капитали на фирмата са тези капитали ,който превишават дългосрочните активи.Намират се по два начина.!

1.Дълг. капитали-дълг.активи=ЧОК

2.Оборотни Активи-Краткосрочни капитали=ЧОК

9. Показатели за ликвидност

Изчисляването на показателите за ликвидност се налага с цел да се определи способоността на фирмата да погасява краткосрочните си задължения. Най-често се използва коефициент на покритие=краткоср. активи/краткоср. задължения.т.15р.10/т.15р.24=18886/6790=2,78

Краткотр.активи вкл. материални запаси,краткосрочни вземания парични наличности.Краткосрочните задължения вкл. краткоср. банкови заеми,задълж. към доставчици,главница от дълг. заеми която се изпбаща в срок от 1 година,задължения към бюджета персонала акционерите.Минимално допустимата стойност е 1 За нормални сеприемат стоиности от 1,4 до 2 което е в зависимост от отрасъла към които фирмата спада , от спецификата на дейността и и неината големина.За да се елиминира влиянието на материалните запаси се използа коефициент на бърза ликвидност=кратоктраини активи – материални запаси/краткосрочни задължения=краткосрочни вземания+парични средства / краткосрочни задължения.За оптимални се приемат стойности на този коуфциент от 0,6 до 1.Други реферати:
Пасивни конструктивни елементи и устройства в кино и видеоапаратурите
Подробен модел на Чен (enhanced ER model)
Пищов по ТИЗ
Пищов по ТИЗ
Пищови по ККС


Изтегли рефератаПищови по ККС - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия